COVID-19 aktualitātes

Valstī izsludināta ārkārtējā situācija līdz 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

 

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā - aktualitātes par COVID-19  atrodama informācija iedzīvotājiem, ārstiem, ceļotājiem, un pasākumu rīkotājiem, apkopoti vizuālie materiāli, mediju sižeti un ekspertu viedokļi, kā arī pieejama informācija angļu valodā. Informācija tiek regulāri aktualizēta. 

 

 • Vai aivokompānijai ir pienākums atmaksāt biļetes cenu par reisu, kas atcelts ārkārtēju apstākļu dēļ?
 • Vai atmaksās atcelto reisu biļetes?
 • Cik ilgā laikā naudu atmaksās?
 • Vai patērētājam ir pienākums piekrist aviokompānijas citam risinājumam – rezervācija citā laikā?

Aicinām gan pārvadātājus, gan pasažierus būt saprotošiem. Uzņēmumi var piedāvāt mainīt reisus, patērētājam ir tiesības izmantot iespēju un rezervēt sev citu ceļošanas datumu, bet, ja piedāvājums nav apmierinošs, patērētājs var atteikties no lidojuma (brauciena) datumu maiņas un prasīt atmaksāt biļešu cenu.

Jāņem vērā, ka atcelto lidojumu skaits ir liels, tāpēc atmaksa var nenotikt nekavējoties un pieprasījumi tiks apstrādāti to saņemšanas secībā.

 • Vai tūrisma operators drīkst piedāvāt pārcelt ceļojumu vai piedāvāt citu risinājumu?

Ja tūrisma operatoram pirms ceļojuma sākuma nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ ir nepieciešams mainīt ceļojuma norises datumus, tūrisma operatoram ir laicīgi jāinformē ceļotājs par ierosinātajām izmaiņām.
Ceļotājam ir tiesības:
1. piekrist ierosinātajām izmaiņām
                vai
2. izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

Ja ceļotājs vēlas izbeigt līgumu un tūrisma operators piedāvā alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu (piemēram, dāvanu karti, vaučeru, cita ceļojuma piedāvājumu), ceļotājs var piekrist saņemt alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu. 
Ņemot vērā ārkārtas situāciju, PTAC aicina patērētājus būt saprotošiem, izvērtēt un piekrist tūrisma operatoru piedāvātajām izmaiņām pārcelt pakalpojuma sniegšanu uz vēlāku laiku vai piekrist alternatīvajiem risinājumiem.

 • Ko darīt, ja ceļotājs nevēlas pieņemt tūrisma operatora piedāvāto alternatīvo risinājumu? 

Ja ceļotājs nepieņem alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu un tomēr vēlas izbeigt līgumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atpakaļ visas iemaksātās summas par ceļojumu. 
Ievērojot to, ka ceļojumu atcelšana vai ceļojumu datumu maiņa ir saistīta ar nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, kā arī ņemot vērā, ka nepārvarama vara neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku, PTAC aicina pusēm vienoties par naudas atmaksas termiņu nepieciešamības gadījumā. Vienlaikus PTAC ieskatā tūrisma operatoram jāatmaksā ceļotājam visas iemaksātās summas pēc tam, kad ārkārtas apstākļi ir beigušies. 

 • Kādas ir ceļotāja tiesības, ja ceļojums ir noticis, bet nav izpildīts pilnībā?

Ja ceļotājs ir devies ceļojumā, bet ceļojuma laikā pilnībā vai daļēji nav saņēmis kādu no kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, ceļotājam ir tiesības uz atbilstošu cenas samazinājumu, bet nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība līgumam ir radusies nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.  Vienlaikus PTAC aicina ceļotājus būt saprotošiem un vienoties ar tūrisma operatoru par cenas samazinājuma iespējām un alternatīvajiem risinājumiem.

 • Ko darīt ceļotājam ar pārējās naudas iemaksu, ja ir noslēgts līgums par komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanu, ir veikta  pirmā iemaksa un saskaņā ar līguma noteikumiem ir pienācis laiks veikt otro iemaksu, bet nav zināms, vai ceļojums notiks? 

Lēmumu veikt nākošo maksājumu vai nē atbilstoši līguma noteikumiem būtu jāpieņem katram ceļotājam pašam. PTAC iesaka pirms lēmuma pieņemšanas ceļotājam sazināties ar tūrisma operatoru un/vai tūrisma aģentu un rast risinājumu šai situācijai, piemēram, atliekot maksājumu pēc tam, kad ārkārtas situācija ir beigusies. 

* PTAC skaidrojums var mainīties, ja tiek pieņemtas izmaiņas normatīvajā regulējumā vai tiek saņemtas Eiropas Komisijas rekomendācijas.  

Informācija par ceļotāju tiesībām

Spēkā esošā informācija:

Informācija par pārceltajiem pasākumiem

Informācija par pārcelto pasākumu norises laikiem ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk pēc ārkārtas situācijas beigām, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Tas gan nenozīmē, ka visi pasākumi ir jānodrošina sešu mēnešu laikā no ārkārtas situācijas beigām.

Gadījumā, ja pasākumu nebūs iespējams pārcelt un tas tiks atcelts, iespēju robežās patērētājiem tiks piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu attiecīgā organizatora pasākumu vai arī tiks atmaksāta nauda par iegādātajām biļetēm atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.  Jāatgādina, ka atmaksas gadījumā patērētājs saņems naudu tikai par biļetēm, komisijas maksu, ja biļetes iegādātas izmantojot kādu no biļešu tirdzniecības servisiem, patērētājs nevarēs saņemt atpakaļ, jo tā bijusi samaksa par starpniecības pakalpojumiem, kas ir tikuši sniegti.

 • Vai PPII var prasīt samaksu par pakalpojumiem, ja bērns šajā laika posmā neapmeklē bērnudārzu drošības apsvērumu dēļ?

Atbilde ir atkarīga no valdības noteiktajiem ierobežojumiem un noslēgtā līguma noteikumiem, piemēram, ja līgumā iekļauts šāds noteikums:

“Puses neatbild par līgumsaistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļos, kuri padara neiespējamu šī līguma izpildi vai Pušu darbību. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, jebkura rakstura militāras operācijas,  epidēmijas un citi ārkārtēja rakstura faktori, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā.” – tad valstī noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos abpusēja saistību izpilde tiek apturēta, tas ir, PPII nenodrošina pirmsskolas izglītības pakalpojumu, bet patērētājs attiecīgi neveic līgumā noteikto samaksu. Pēc ārkārtas situācijas beigām puses vienojas par saistību atjaunošanu.

Ja bērnudārzs ir slēgts, tad parasti būtu vecākiem jāsamazina maksa par PPII pakalpojumiem par to laika posmu, kurā pakalpojums netiek nodrošināts.

Papildu jautājumu gadījumā, tostarp par bērnudārzu slēgšanu, aicinām iepazīties ar informāciju Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnēs:

 • Sakarā ar vīrusa izplatību un pašaizsardzības ievērošanu, vai sporta zālēm ir pienākums atgriezt vai iesaldēt abonementu?
 • Vai drīkst piemērot maksu par iesaldēšanu, ņemot vērā to, ka iesaldēt abonementu vēlas tāpēc, ka ir ārkārtēji apstākļi?
 • Vai ir pienākums atgriezt naudu par pusmēnesi, ja abonements ir uz mēnesi?

Ja valdība rīkojumā nav pieņēmusi papildu mērus, nosakot, ka pakalpojuma sniegšana nav atļauta, un ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šī brīža nosacījumu ievērošanu, ka vienkopus pulcējas ne vairāk kā 50 cilvēki, tad abonements darbojas. Ja patērētājs nevēlas apmeklēt sporta zāli vai peldbaseinu, spēkā ir līguma noteikumi, un arī šajā gadījumā puses ir tiesīgas vienoties par līguma izpildes atlikšanu, ņemot vērā valstīs izsludināto ārkārtas situāciju.

Ja sporta klubs vai peldbaseins izlemj pats pārtraukt sniegt pakalpojumus, tas nedrīkst prasīt samaksu patērētājiem par periodu, kurā pakalpojumi netiek sniegti. Līguma izpildi šajā gadījumā nodrošina pēc ārkārtas situācijas beigām.

PTAC seko līdzi tirgotāju rīcībai, vērtējot, vai cenu izmaiņas nav nesamērīgas un vai tirgotāju rīcība nav vērsta uz negodprātīgu radušās situācijas izmantošanu. Šobrīd tiek vērtēts, cik lielā mērā šāda situācija atbilst tirgus pieprasījuma / piedāvājuma apstākļiem, kā arī kādi pasākumi būtu veicami, lai nepieļautu negodīgu konkrētās situācijas izmantošanu. Nepieciešamības gadījumā PTAC operatīvi cenšas sazinās ar tirgotājiem, noskaidrojot konkrēto situāciju un aicinot neizmantot radušos situāciju nelabticīgā veidā. Vienlaikus PTAC aicina patērētājus būt vērīgiem, uzmanīgiem un saprātīgiem, vērtējot dažādu preču vai pakalpojumus piedāvājumus un pieņemot lēmumus par to iegādi.

Kredītu atmaksa: Gadījumā, ja ārkārtas situācijas dēļ (samazināti ienākumi, darba nespēja u.c.) patērētājiem rodas vai pastāv liela iespēja, ka tiks kavēti kredīta atmaksas termiņi, PTAC aicina nekavējoties sazināties ar kreditoriem un pusēm vienoties par labāko situācijas risinājumu. PTAC nevar ietekmēt kreditoru lēmumu, taču aicina abas puses ar izpratni izturēties pret radušos situāciju un iespēju robežās samazināt vai nepiemērot sankcijas, kā arī piedāvāt grozīt kredīta atmaksas termiņus, samazinot ikmēneša maksājumu.

Kredīta ņemšana:  Ārkārtas situācijas un to izraisīto seku dēļ, jo īpaši attiecībā uz patērētāju grupām, kurām nav nekādu iekrājumu, PTAC paredz izsniegto kredītu pieaugumu. Aicinām rūpīgi izvērtēt kredīta nepieciešamību, jo īpaši tos, kuri ir zaudējuši darbu vai pastāv liela iespēja, ka to varētu zaudēt. Spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanā tiek ņemti vērā patērētāja līdzšinējie ienākumi un pastāv liela iespēja, ka kreditoriem nebūs informācija par patērētāja ienākuma avota zudumu, kā dēļ kredīti var tikt izsniegti personām, kas nevarēs atļauties tos atmaksāt. PTAC brīdina, ka šādā brīdī ņemts kredīts var kļūt par neizpildāmu maksājumu saistību nākotnē un aicina patērētājus meklēt citus risinājumus sarežģījumu pārvarēšanai.

 • Vai kredītbrīvdienu piešķiršana distances kredītiem nepārkāpj PTAL 8. panta 2.5 daļā noteikto pienākumu katru mēnesi maksāt procentus un pamatsummu? 

Normatīvie akti neierobežo kredīta brīvdienu piešķiršanu atbilstoši noslēgtā līguma veidam, tādējādi komersantiem nav aizliegts nepieciešamības gadījumā piedāvāt un slēgt līguma grozījumus ar kredīta brīvdienām arī patēriņa kredītiem, t.sk. tiem, kas noslēgti distances veidā. Tomēr katram līguma veidam un situācijai būtu jāatrod iespējami labvēlīgākais risinājums, izvairoties no gadījumiem, kas vēlāk varētu radīt nesamērīgu parāda slogu. Piemēram, kredītbrīvdienas nebūtu pieņemamas īstermiņa kredītiem vai kredītiem ar atmaksu vienā maksājumā. Šāda veida kredītiem piemērotākais risinājums būtu aizdevuma termiņa pagarināšana. Papildus vēršam uzmanību, ka piedāvātais kredītu brīvdienu risinājums nedrīkst nonākt pretrunā ar kādiem citiem normatīvajos aktos noteiktiem ierobežojumiem, piemēram, PTAL 8. panta 2.4 daļā noteikto. 

 • Gadījumos, kad kredītdevējs nosaka kredīta brīvdienas, piem. uz 6 mēnešiem (liekot maksāt tikai procentus), vai drīkst nevērtēt maksātspēju, ja kredīta atmaksas termiņš tiek pārcelts uz tādu pašu laiku vai garāku, proti, pēc kredīta brīvdienām nepalielināsies ikmēneša maksājuma apmērs?

Jā, tādos gadījumos atkārtotu izvērtēšanu nebūtu lietderīgi veikt, tomēr, ja arī pēc maksājumu brīvdienu perioda beigām aizņēmējam rodas grūtības ar aizdevuma atmaksu samazinātu ienākumu dēļ, aicinām atkārtoti izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizdevumu, ņemot vērā viņa norādītos vai datu bāzēs atspoguļotos aktuālos ienākumus un rast risinājumu atbilstoša atmaksas grafika sastādīšanai, aizdevuma termiņa pagarināšanai.

 • Kādas vēl ir iespējas aizņēmēju maksājumu samazināšanai?

Vēsturiskajos līgumos, kuros ir izmantotas augstākas procentu likmes (pirms PTAL grozījumiem 8. panta 2.3 daļā), procentu likmes samazinājums atbilstoši šī brīža normatīvo aktu ierobežojumiem var būt viena no opcijām, ar kuru atvieglot patērētājam ikmēneša maksājuma slogu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka līguma grozījumu gadījumā jāievēro aktuālais normatīvo aktu regulējums, tai skaitā, jāveic kredītizmaksu grozījumi, ja tie neatbilst esošajam ierobežojumam. Jaunās izmaksas jāpiemēro turpmākajā līguma termiņa laikā. Sīkāk: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/grozijumi-aizdevuma-ligumos 

 • Vai gadījumos, kad kreditors piešķir labvēlības periodu (kredīta brīvdienas) uz noteiktu laiku, piemēram, trim mēnešiem, nepagarinot kredīta/līzinga atmaksas termiņu, ir jāvērtē patērētāja maksātspēja? 

Pēc būtības, ja termiņš vēl ir  diezgan garš un ikmēneša maksājumi tiek sadalīti proporcionāli, būtiski nepieaugot ikmēneša maksājumam pēc labvēlības perioda, tad atkārtotu izvērtēšanu veikt nebūtu lietderīgi. Tomēr PTAC ieskatā nebūtu pieņemami, ja uzkrātie nesamaksātie pamatsummas maksājumi tiktu pieprasīti visi reizē pēc kredīta brīvdienu termiņa beigām, jo tādejādi būtiski pieaugtu maksājums.

 • Vai būs atbilstoši, ja pēc kredīta brīvdienām klientam pieaugs ikmēneša maksājums, kas var pārsniegt viņam sākotnēji noteikto DSTI (kredītmaksājumu/ienākumu attiecību), ievērojot esošo valsts situāciju? 

Nebūtu pieņemami, ka maksājumi pārsniedz DSTI. Šādos gadījumos būtu nepieciešams pagarināt aizdevuma termiņu. Vienlaikus, ja aizņēmējiem arī pēc maksājumu brīvdienu perioda beigām rodas grūtības ar aizdevuma atmaksu samazinātu ienākumu dēļ, aicinām atkārtoti izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt aizdevumu, ņemot vērā viņa norādītos vai datu bāzēs atspoguļotos aktuālos ienākumus un rast risinājumu atbilstoša atmaksas grafika sastādīšanai.

 • Pašlaik maksājumu grūtības sagādā ne tikai klientiem, kas godprātīgi pildīja savas saistības, bet arī klientu grupai, kurai izveidojies lielāks vai mazāks maksājumu parāds, bet viņi iespēju robežās maksājumus veica. Ja šādiem klientiem tiktu piedāvāts risinājums noslēgt pārjaunojuma kredītus jeb apvienot visus uzkrātos kavējuma %, tādejādi palielinot aizdevuma summu un pagarinot aizdevuma atmaksas termiņu - vai maksātspēja tādā gadījumā būtu jāvērtē?

Lai dzēstu iekrājušos kavētos maksājumus, risinājums ar aizdevuma summas palielināšanu ir iespējams, tomēr, lai kredītdevējs varētu neatjaunot tā rīcībā esošo informāciju par patērētāja finansiālo stāvokli, šādi risinājumi jānoformē kā grozījumi esoša līguma ietvaros, ievērojot PTAL, t.sk. 8. panta 4.2 daļā noteikto.  Līdz ar to papildus būtu jāvērtē, vai tiešām kavējumi ir nebūtiski un jaunais aizdevums nebūs būtiski lielāks par atlikušo aizdevuma pamatsummu. Papildus iepriekš minētajiem nosacījumiem, ja patērētājam tādā veidā tiek nodrošināts, ka ikmēneša maksājumi būtiski samazinās, kredītdevējs varētu arī neatjaunot tā rīcībā esošo informāciju par patērētāju, īpaši šajos apstākļos, kad daudziem uz laiku tiek apturēti ienākumi vai tie tiek būtiski samazināti. 

Vienlaikus PTAC aicina šajā krīzes periodā nepiemērot līgumsodus vai citas sankcijas, kā arī katru situāciju izvērtēt atsevišķi un atrast patērētājam piemērotāko risinājumu ikmēneša maksājumu samazināšanai.

Ārkārtas situācijas dēļ rodas arī jauni piedāvājumi, tomēr ne vienmēr tie ir patērētājam izdevīgi un/vai vajadzīgi. Piemēram, saņemtie signāli liecina, ka vecāka gadagājuma cilvēki saņem piedāvājumus par preču piegādi uz mājām, par būtiski paaugstinātām izmaksām. PTAC brīdina patērētājus būt modriem un uzmanīties no pakalpojumu sniedzējiem, kuru piedāvātie pakalpojumi ir nesamērīgi dārgi vai rada aizdomas. PTAC sekos līdzi jaunu pakalpojumu piedāvājumiem un vērtēs to īstenoto komercpraksi. PTAC atgādina, ka par negodīgas komercprakses īstenošanu ir tiesīgs piemērot soda naudu līdz 100`000 EUR.

 • Kā man rīkoties, ja vēlos atcelt autonomas rezervāciju (t.i., nākotnes rezervāciju)? 

Patērētājam, kurš ir veicis automašīnas rezervāciju, ir tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja (ieteicams, rakstveidā, piemēram, ar elektroniskā pasta starpniecību vai veicot rezervācijas atcelšanu pakalpojuma interneta vietnē, ja šāda iespēja tiek nodrošināta) ar lūgumu atcelt automašīnas rezervāciju. 
Aicinām pievērst uzmanību rezervācijas atcelšanas nosacījumiem, īpaši, vai līgumā/rezervācijas noteikumos ir iekļauti nosacījumi par laikposmu, līdz kuram rezervāciju iespējams atcelt bez papildu ieturējumiem, ja tādi ir paredzēti. 
Piemēram, atsevišķi pakalpojuma sniedzēji paredz, ka: “Ja Jūs atcelsiet rezervāciju, kad līdz nomas sākumam būs palicis mazāk nekā 48 stundas, iemaksātā naudas summa Jums tiks atgriezta, mīnus 3 dienas nomas maksa, kas tiks ieturēta”. 

 • Vai pakalpojuma sniedzējam ir tiesības ieturēt samaksātos maksājumus par autonomas pakalpojumu?

Patērētājam ir tiesības vērsties pie pakalpojuma sniedzēja, lai vienotos par abpusēju risinājumu, gadījumā, ja patērētāja samaksātie maksājumi par automašīnas rezervāciju netiek atmaksāti (pilnībā vai daļēji). Vienlaikus PTAC aicina pakalpojumu sniedzējus būt saprotošiem un pēc savas iniciatīvas nākt pretī patērētājiem, izvērtējot savu pakalpojuma sniegšanas līgumā/noteikumos paredzēto tiesību pielietošanu ārkārtas situācijas apstākļos. 

Secinājums: Ja rezervācija ir vēl nākotnē, tad patērētājam ir iespējams nākotnes rezervāciju savlaicīgi atcelt saskaņā ar noslēgtā autonomas līguma noteikumiem, tostarp, saskaņā ar līgumā noteikto, saņemot atpakaļ samaksātos maksājumus.