Informācija SIA "Prieks Tūre" sadarbības partneriem

Ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk – PTAC) saņemtos SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneru jautājumus saistībā ar SIA “Prieks Tūre” likviditātes problēmām un PTAC tīmekļvietnē publicēto paziņojumu ar aicinājumu ceļotājiem iesniegt PTAC iesniegumu maksājumu atmaksāšanai, PTAC ir sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. 

 

1.Vai uz SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneriem (tūrisma aģentiem) attiecas Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.380) paredzētā nodrošinājuma sniegtā aizsardzība?

Saskaņā ar Noteikumu Nr.380 103.punktu tūrisma operators ir atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz tūrisma operators vai citi tūrisma aģenti, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Tādējādi tie SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneri, kas uz pilnvarojuma pamata SIA “Prieks Tūre” vārdā vai uzdevumā pārdeva SIA “Prieks Tūre” apvienotus kompleksus tūrisma pakalpojumus, ir uzskatāmai par tūrisma aģentiem Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 14.punkta izpratnē, bet SIA “Prieks Tūre” – par tūrisma operatoru Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 19.punkta izpratnē. Līdz ar to šādā gadījumā attiecīgi arī SIA “Prieks Tūre”  kā tūrisma operators bija pilnībā atbildīga par līgumā ar ceļotājiem ietverto tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu, tai skaitā par maksājumu atmaksāšanu ceļotājam par SIA “Prieks Tūre” atceltajiem ceļojumiem.
Tāpat Noteikumos Nr.380 ir paredzēta speciāla procedūra un nosacījumi naudas atmaksāšanai gadījumos, kad tūrisma operators nespēj pildīt savas saistības likviditātes problēmu dēļ. Proti, Noteikumu Nr.380 39.punktā tieši un konkrēti noteikts, ka tikai ceļotājs var saņemt nodrošinājuma sniegto aizsardzību, ja attiecīgais  tūrisma operators nespēj pildīt savas saistības un sniegt tūrisma pakalpojumus likviditātes problēmu dēļ. Savukārt ceļotāja definīcija ir ietverta Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 30.punktā, nosakot, ka ceļotājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas noslēgt līgumu par kompleksa tūrisma pakalpojuma vai saistīta tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kurai ir tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu par kompleksa tūrisma pakalpojuma vai saistīta tūrisma pakalpojuma sniegšanu. 

Tādējādi atbilstoši tūrisma jomas normatīvajam regulējumam tūrisma aģenti, kas uz SIA “Prieks Tūre” pilnvarojuma pamata SIA “Prieks Tūre” vārdā vai uzdevumā pārdeva SIA “Prieks Tūre” kā tūrisma operatora apvienotus kompleksus tūrisma pakalpojumus, nav ceļotāji Tūrisma likuma izpratnē. Līdz ar to Noteikumos Nr.380 paredzētā nodrošinājuma sniegtā aizsardzība nav piemērojama SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneru tiesisko interešu aizsardzībai, kuri kā tūrisma aģenti pārdeva klientiem SIA “Prieks Tūre” apvienotus kompleksus tūrisma pakalpojumus un pēc SIA “Prieks Tūre” paziņojuma par ceļojumu atcelšanu pilnā apmērā vai daļēji izmaksāja saviem klientiem naudu par SIA “Prieks Tūre” nenotikušajiem ceļojumiem. Vienlaikus PTAC paskaidro, ka ceļotāja definīcija un Noteikumos Nr.380 paredzētā nodrošinājuma sniegtā aizsardzība nav tulkojama paplašināti, to attiecinot arī uz tūrisma aģentiem. 

Līdz ar to SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneru (tūrisma aģentu) prasījumi par ceļotājiem samaksātās naudas atmaksāšanu ir risināmi civiltiesiskā kārtībā. Savukārt gadījumā, ja tiek pasludināts SIA “Prieks Tūre” maksātnespējas process, tūrisma aģentiem ir tiesības iesniegt kreditora prasījumu maksātnespējas procesa ietvaros.

Tāpat, ņemot vērā Valsts policijas tīmekļvietnē publicēto paziņojumu (proti, ka 2018.gada 6.septembrī uzsākts kriminālprocess par SIA “Prieks Tūre” amatpersonu iespējamu naudas piesavināšanos, par ko paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 179. panta pirmo daļu) un šajā paziņojumā ietverto aicinājumu atsaukties iespējamos cietušos (paziņojums pieejams: http://www.vp.gov.lv/?id=69&said=69&relid=16454) un ievērojot Kriminālprocesa likuma 95.panta pirmajā daļā noteikto (cietušais kriminālprocesā var būt fiziskā vai juridiskā persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums) un 96.panta trešajā daļā noteikto (personu par cietušo var atzīt tikai ar pašas personas vai tās pārstāvja piekrišanu; persona, kura nevēlas būt par cietušo, iegūst liecinieka statusu), SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneri (tūrisma aģenti) var vērsties Valsts policijā ar iesniegumu, lūdzot atzīt sevi par cietušo konkrētajā kriminālprocesā.

2. Vai SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneriem (tūrisma aģentiem) ir jāatmaksā ceļotājiem naudas summa, kuru SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneris (tūrisma aģents) ir saņēmis kā atlīdzību par starpniecības pakalpojumu, pārdodot SIA “Prieks Tūre” organizētos, bet nenotikušos ceļojumus?

Saskaņā ar PTAC rīcībā esošo informāciju naudas summa, kuru SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneris (tūrisma aģents) saņem kā atlīdzību par starpniecības pakalpojumu, pārdodot SIA “Prieks Tūre” apvienotus ceļojumus, kompleksā tūrisma pakalpojumu līgumā ar ceļotājiem nav atsevišķi nodalīta – kompleksā tūrisma pakalpojumu līgumā ar ceļotājiem ir norādīta viena kopējā summa par komplekso tūrisma pakalpojumu.
 Līdz ar to PTAC ieskatā Noteikumos Nr.380 paredzētā nodrošinājuma sniegtā aizsardzība ir attiecināma uz visu to naudas summu par ceļojumu, kas norādīta ar ceļotāju noslēgtajā kompleksā tūrisma pakalpojumu līgumā un par kuru ceļotājs ir veicis maksājumus.
Gadījumā, ja SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneris (tūrisma aģents) jau ir veicis atmaksu ceļotājam par naudas summu, kādu attiecīgais SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneris (tūrisma aģents) saņēma kā atlīdzību par starpniecības pakalpojumu, pārdodot SIA “Prieks Tūre” organizētos tūrisma pakalpojumus, uz šīs naudas summas atmaksāšanu nav attiecināma Noteikumos Nr.380 paredzētā nodrošinājuma sniegtā aizsardzība, un šādā situācijā, kā minēts iepriekšējā atbildē, SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneru (tūrisma aģentu) prasījumi par ceļotājiem samaksātās naudas atmaksāšanu ir risināmi civiltiesiskā kārtībā. Savukārt gadījumā, ja tiek pasludināts SIA “Prieks Tūre” maksātnespējas process, tūrisma aģentiem ir tiesības iesniegt kreditora prasījumu maksātnespējas procesa ietvaros. Tāpat SIA “Prieks Tūre” sadarbības partneri (tūrisma aģenti) var vērsties Valsts policijā ar iesniegumu, lūdzot atzīt sevi par cietušo konkrētajā kriminālprocesā.