Personas datu apstrāde un aizsardzība

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā

Vispārīgā informācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC), reģistrācijas Nr. 90000068854, adrese Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1010.

 Ar PTAC privātuma politiku var iepazīties PTAC mājaslapā, kā arī iesniedzot iesniegumus klātienē.

Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu datus?

PTAC apstrādā personu datus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām, lai:

- sniegtu palīdzību patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju;

- sniegtu informāciju un padomus patērētājiem viņu tiesību jautājumos;

- izvērtētu, vai saimnieciskās darbības veicēju veiktās darbības atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nenodara kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm;

- sniegtu konsultācijas saimnieciskās darbības veicējiem;

- nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu uzraudzību;

- nodrošinātu līgumu izpildes kontroli.

Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, PTAC apstrādā Jūsu personas datus, lai:

- nodrošinātu iekļūšanu ēkā un dalību sanāksmēs, t.sk., reģistrējot un identificējot dalībniekus, fotografējot un veicot balss un video ierakstus, sazinoties par izmaiņām pasākuma norisē; nodrošinātu turpmāko saziņu un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk., informāciju par turpmākajiem pasākumiem);

- veicinātu pasākuma publicitāti un sabiedrības informētību par tā norisi, pasākuma laikā, veicot fotografēšanu un filmēšanu, un uzņemtos materiālus publicējot interneta vietnēs un sociālajos tīklos.

Kādus datus PTAC apkopo un apstrādā?

PTAC apstrādā šādus fizisko personu datus:

- vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese), balss ieraksts;

- pārstāvētās iestādes vai uzņēmuma nosaukums, ieņemamais amats;

- noteiktos gadījumos - informācija par izglītību, darba pieredzi, bankas informācija, pases, ID kartes dati, radinieku dzimšanas dati utml;

PTAC mājaslapa izmanto sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus?

PTAC personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams to nolūku un mērķu sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos un saskaņā ar PTAC Lietu nomenklatūru.

Kā mēs aizsargājam Jūsu datus?

PTAC īsteno dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu, un drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām  prasībām.

Kam ir piekļuve Jūsu datiem un kam tie tiek nodoti?

Lai sniegtu Jums palīdzību strīdu risināšanā vai sniegtu konsultāciju, Jūsu dati tiek nodoti attiecīgajam saimnieciskās darbības veicējam vai citām valsts pārvaldes institūcijām atbilstoši kompetencei.

Personas dati tiek nodoti PTAC un Ekonomikas ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, vai pasākumu organizētājiem un izpildītājiem, piemēram, funkciju izpildei, pasākumu organizēšanai vai līgumu izpildei.

Kādas ir Jūsu tiesības un kā tās var izmantot?

Saskaņā ar Regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, pieprasīt tos labot un/vai dzēst, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Lai īstenotu savas tiesības, Jums jāvēršas PTAC ar iesniegumu. Sūdzību par personas datu apstrādi, ko nav iespējams atrisināt PTAC ietvaros, Jums ir tiesības iesniegt Datu valsts inspekcijai.

Saziņa

Ja jums ir jautājumi, komentāri, aicinām sazināties ar PTAC, nosūtot e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, vai

PTAC Datu aizsardzības speciālista pienākumus veic Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vecākais referents/datu aizsardzības speciālists Sergejs Griškevičs, ar kuru var sazināties rakstot uz e-pasta adresi Sergejs.Griskevics@em.gov.lv .