No 2018.gada 21.aprīļa stājas spēkā jauns vienotais ES regulējums individuālo aizsardzības līdzekļu, gāzveida kurināmā iekārtu un trošu ceļu iekārtu jomās

2018.gada 21.aprīlī individuālo aizsardzības līdzekļu, trošu ceļu un gāzveida kurināmā iekārtu jomā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 9.marta Regulas (ES) 2016/425, 2016/424 un 2016/426. Regulās noteiktās prasības netiek pārņemtas ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, tās ir tieši piemērojamas visās ES dalībvalstīs, aizstājot līdz šim spēkā esošos dalībvalstu nacionālos noteikumus.

Regulas ietver ES “Jaunā likumdošanas ietvara” regulējuma nostādnes, harmonizējot likumdošanas prasības, ieviešot vienotas pamatjēdzienu definīcijas, skaidri nosakot tirgus dalībnieku (ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs) pienākumus, nosakot skaidras prasības atbilstības novērtēšanas procedūrām, atbilstības novērtēšanas struktūrām un akreditācijas prasības, kā arī pilnveidojot tirgus uzraudzības darbības.

  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK

Jaunajā individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL) regulējumā noteikts, piemēram, maksimālais ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma termiņš, atsevišķiem produktiem tiek mainīta IAL kategorija, līdz ar to paredzot citu atbilstības novērtēšanas procedūru, piemēram, glābšanas vestes, IAL aizsardzībai pret trokšņu kaitīgo iedarbību.

Līdz ar REGULAS (ES) 2016/425 spēkā stāšanos, spēku zaudē Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumi Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”.

  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/424 par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK

Jaunajā trošu ceļu iekārtu (turpmāk – Trošu ceļi) regulējumā precizēts regulējuma priekšmets, un darbības joma, piemēram, izslēdzot iekārtas, kurās lietotāji vai to pārvadātāji atrodas uz ūdens, kā arī jaunajā regulējumā atbilstības novērtēšanas procedūras noteiktas vienlīdz gan drošības sistēmām, gan apakšsistēmām.

Regulas gadījumā jāņem vērā arī Regulas labojums, kas publicēts Oficiālajā Eiropas Vēstnesī 2016.gada 30. septembrī (L 266). Labojums koriģē Regulas II pielikuma 4.1.2. punktu 31. lapaspusē.

Līdz ar REGULAS (ES) 2016/424 spēkā stāšanos, spēku zaudē Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.578 “Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām”

  • EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK

Jaunajā gāzveida kurināmā iekārtu  (turpmāk – Gāzes iekārtas) regulējumā, kas ir piemērojams sadzīves un ārpus mājsaimniecībām izmantojamām iekārtām, kas paredzētas vairākiem konkrētiem lietojumiem, un armatūrai, kas paredzēta iebūvēšanai šādās iekārtās, ir veikti vairāki precizējumi salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu. Piemēram, ir precizēti regulējuma darbības joma un definīcijas, ir veiktas izmaiņas atbilstības novērtēšanas procedūrā, noteiktas prasības ES atbilstības deklarācijai u.c.

Līdz ar REGULAS (ES) 2016/426 spēkā stāšanos, spēku zaudē Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.163 “Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais”.

 

Vienlaicīgi 2018.gada 21.aprīlī stājas spēkā grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) nolikumā, nosakot, ka PTAC veic uzraugošās iestādes funkcijas, īstenojot tirgus uzraudzību saskaņā ar iepriekš minētajām Regulām.

PTAC aicina ieinteresētos komersantus rūpīgi iepazīties ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem un neskaidrību gadījumā interesēties PTAC rakstot uz ptac@ptac.gov.lv vai zvanot: IAL gadījumā 67388639; Trošu ceļu gadījumā 67388629, Gāzes iekārtu gadījumā 67388647.

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
sanita.gertmane@ptac.gov.lv 67388622