Noteiks speciālās drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem

Preču un pakalpojumu drošuma likumā noteiktās drošuma prasības, kas ir attiecināmas arī  uz bērnu spēļu laukumiem, ir vispārīgas. Ar mērķi veidot drošu vidi spēļu laukumos, samazinātu risku, kā arī aizsargātu bērnus no iespējamām traumām, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem” (turpmāk – Noteikumu projekts), nosakot speciālās drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētām bērnu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, aprīkojumam un spēļu laukumiem, kā arī to novērtēšanas kārtību.

Noteikumu projektā ietvertas obligātās drošuma prasības, kuras jāievēro spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukumu ražotājam, importētājam vai izplatītājam. Tāpat noteiktas obligātās pārbaudes, kuras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam obligāti jāveic pēc to uzstādīšanas. Noteikta arī spēļu laukumu reģistrācijas, to apkopes jeb uzturēšanas un uzraudzības kārtība.

Paredzams, ka izstrādātās drošuma prasības veicinās jau uzstādīto un lietošanā esošo, kā arī no jauna lietošanai atvērto bērnu spēļu laukumu drošumu un sekmēs kvalitatīvu to uzturēšanu.

Plānots, ka minētā kārtība stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra, kad visām no jauna uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām vai spēļu laukumiem būs jānodrošina akreditēta pārbaudes veicēja īstenota pēcuzstādīšanas pārbaude, kā arī reģistrācija. Uzraudzību šajā jomā veiks Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC).

Vienlaikus tiks noteikts sešu mēnešu periods, kura laikā visiem jau pirms noteikumu stāšanās spēkā uzstādīto spēļu laukumu valdītājiem būs jānodrošina spēļu laukuma riska novērtējums, kā arī jāreģistrē spēļu laukums. 

Detalizētāk ar sagatavoto noteikumu projektu var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Diskusiju dokumenti”.

 

Papildu informācija par spēļu laukumu uzraudzību un PTAC veiktajām pārbaudēm

Ar mērķi veidot drošu vidi spēļu laukumos, samazinātu risku, kā arī aizsargātu bērnus no iespējamām traumām, PTAC spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu un spēļu laukumu ražotājiem, importētājiem vai to izplatītājiem, kā arī pašvaldībām organizē regulāras tikšanās un konsultē par vispārīgām drošuma prasībām bērnu spēļu laukumos.

Tāpat ražotājiem un spēļu laukumu apsaimniekotājiem kopš 2013. gada ir pieejamas PTAC izstrādātās Vadlīnijas par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem, kurās ietvertas:

prasības spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām (vispārīgās un speciālās),
projektēšanas nosacījumi (iekārtu izvietojums, pārklājums, papildu elementi),
uzstādīšanas prasības.

Turklāt spēļu vai citu aktivitāšu iekārta vai spēļu laukums ir uzskatāms pa drošu, ja tas atbilst drošuma prasībām, ko paredz Latvijas standarti par spēļu laukumu aprīkojumu un segumu, kā arī par triecienus slāpējošām spēļu laukumu virsmām un kritiskā krišanas augstuma noteikšanu (turpmāk – Standarti). Lai arī Standartu piemērošana ir brīvprātīga, tomēr komersantam ir pienākums garantēt drošumu tādā pakāpē, kas nav zemāka par to, kāda noteikta Standartos.

Neskatoties uz ražotājiem un laukumu uzturētājiem pieejamo informāciju, ik gadu PTAC konstatē neatbilstošas spēļu iekārtas un ik gadu spēļu laukumos notiek nelaimes gadījumi dēļ drošuma prasībām neatbilstošām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām. Neatbilstības un trūkumi galvenokārt ir saistīti ar  spēļu laukumu projektēšanu, virsmu pārklājumu nodrošināšanu, nepietiekamu spēļu laukumu uzturēšanas kārtību, nedrošu iekārtu uzstādīšanu. Tāpat bieži vien netiek veiktas pēcuzstādīšanas vai regulārās pārbaudes, spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu apkopes, kā arī nevar konstatēt atbildīgo personu par spēļu laukumu uzturēšanu.

2008. un 2010. gadā PTAC veica apsekojumus Rīgas un Jūrmalas spēļu laukumos. Attiecīgi 2010. gadā 80% gadījumu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas neatbilda drošuma prasībām un 45% gadījumos nebija novērsti 2008. gadā konstatētie defekti.

2011. gadā PTAC veica 118 apsekojumus, pārbaudot spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu un spēļu laukumu dokumentāciju, kā arī pārbaudīja pamatinformāciju par prasībām. Savukārt, 2014. un 2015. gadā kopā tika veiktas 186 pārbaudes (tai skaitā arī pirmsskolas izglītības iestādēs) un tika veikti 28 apsekojumi spēļu laukumos. Rezultātā pilnīgi visos gadījumos tika konstatētas drošuma prasībām neatbilstošas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas. Būtiskākās neatbilstības: 77% gadījumu bija neatbilstošs pārklājums, 61% gadījumu bija salauzti un bojāti elementi.

Arī 2017.gadā PTAC veica spēļu laukumu uzraudzību Eiropas Savienības kopprojekta ietvaros. Šajā reizē tika pārbaudīti 43 spēļu laukumi un visos tika konstatētas neatbilstības. Atkāroti būtiskākās no tām bija saistītas ar neatbilstošu pārklājumu 83% un bojātiem, salauztiem elementiem 63% gadījumu.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T. 67013193

Publicēšanas datums:19.02.2019.