Pēc konstatētiem patērētāju kreditētāju pārkāpumiem patērētāju maksātspējas vērtēšanas procesā, PTAC apstiprina jaunas vadlīnijas detalizētākai un rūpīgai patērētāju maksātspējas vērtēšanai, piešķirot kredītu

27.04.2018. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir apstiprinājis jaunas “Vadlīnijas patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem” (turpmāk - Vadlīnijas). Vadlīnijas nosaka, ka patērētāju kreditētājiem būs dziļāk un detalizētāk jāpārliecinās par patērētāja spēju atmaksāt kredītu, neparedzot iespēju paļauties uz nepārbaudītu informāciju par patērētāja ienākumiem, kad kredīta summa būs 200 EUR un vairāk (iepriekšējo 427 EUR vietā). 2017. un 2018.gadā PTAC, veicot uzraudzības darbības, lai pārbaudītu, kā kredītdēvēji, nodrošina patērētāju maksātspējas izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par aizdevuma piešķiršanu, konstatēja pārkāpumu visiem kredītdevējiem, pie kuriem tika veiktas pārbaudes.

 

Vadlīnijas

Patērētāja maksātspējas izvērtēšanas mērķis ir nodrošināt to, lai ar patērētāju tiek slēgti tikai tādi kreditēšanas līgumi, kuros paredzētās saistības patērētājs spētu izpildīt. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu pirms patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas kredīta devēja pienākums ir izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

Vadlīnijas nosaka galvenos principus, kas kredīta devējam ir jāievēro, patērētāja maksātspējas izvērtēšanā:

  • jānosaka mērķi, kādiem piedāvātais kredīta veids ir piemērots, lai neveicinātu bezatbildīgu aizņemšanos;
  • jānosaka detalizēta procedūra maksātspējas izvērtēšanai, kas paredz attiecīgajam kredīta veidam atbilstoša apjoma informācijas saņemšanu, tās izvērtēšanu un attiecīga lēmuma pieņemšanu;
  • būtiskus principus lēmuma pieņemšanā – piemēram, ienākumu, izdevumu un kredītsaistību sabalansētība, galvinieks vai nekustamā īpašuma esamība ir tikai risku mazinoši faktori, kas neapliecina patērētāja spēju atmaksāt kredītu.
  • vadlīnijas vairs neparedz, ka kredīta devējs var balstīties uz informāciju, kas saņemta tikai no patērētāja, ja kredīts nepārsniedz 427 EUR Atbilstoši Eiropas Savienības tiesas judikatūrai par Direktīvas 2008/48/EK interpretāciju (piemērojama kredītiem, kas pārsniedz 200 eiro) uz informāciju, kas saņemta no patērētāja var paļauties tādā gadījumā, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota.

Finanšu pakalpojumu uzraudzības projektā konstatētais

2017. un 2018.gadā PTAC tiek īstenots finanšu pakalpojumu uzraudzības projekts (turpmāk – Projekts) ar mērķi pārbaudīt licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un faktiski īstenoto praksi atbilstoši izstrādātajām maksātspējas izvērtēšanas iekšējām kārtībām, izvērtējot patērētāju spēju atmaksāt kredītu.

Projekta ietvaros līdz šim veiktas  klātienes pārbaudes pie 16 kredītdevējiem, pārbaudot 152 kredītlietas, kurās lēmumi par kredīta izsniegšanu tika pieņemti 2017.gada martā. Pārbaudēm tika izraudzīti uzņēmumi, kuru kredītportfelī bija liels īpatsvars sliktas kvalitātes kredītu – visvairāk kavētie maksājumi. No pārbaudei izvēlētajām kredītlietām 67 bija distances kredīti, 57 patēriņa kredīti, 23 līzingi un 5 hipotekārie kredīti. PTAC projekta gaitā konstatēja lielākus vai mazākus pārkāpumus visiem 16 kredītdevējiem.

Būtiskākie pārkāpumi

  • Būtiskākais PTAC konstatētais pārkāpums - 55 gadījumos no 152 kredītlietām, izsniegti kredīti ar tādiem maksājumiem, kādus patērētājs visticamāk, nevarētu atmaksāt, ņemot vērā savus ienākumus. Tādējādi konstatēts, ka kreditētāji neievēro pašu iekšējās procedūras un tajās noteiktās pieļaujamo ikmēneša kredītsaistību attiecības pret ienākumiem.

Piemēram:

- Patērētājam ar ienākumiem 750 EUR mēnesī piešķirts 300 EUR aizdevums ar atmaksu vienā maksājumā, lai gan kredītdevēja rīcībā bija informācija, ka patērētāja esošo ikmēneša kredītsaistību maksājumi ir 1524,21 EUR.

- Patērētājam ar 258,94 EUR ienākumiem izsniegts aizdevums ar atmaksu vienā maksājumā 300 EUR.

  • 23 gadījumos no 94 kredītlietām, kurās aizdevuma summa bija virs 427 EUR, tika konstatēts, ka kredītdevēji nepārliecinās par patērētāja ienākumu patiesumu (nepieprasa ienākumus apliecinošus dokumentus un nepārbauda patērētāja ienākumu apjomu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datu bāzē).

Piemēram:

- Patērētājam izsniegti aizdevumi par lielām summām, piemēram, 1000 EUR, 1200 EUR, 1500 EUR, 3400 EUR, nepārliecinoties par kredīta pieteikumā norādīto ienākumu patiesumu. Pārsvarā kredītdevēji paļāvušies uz iepriekšējo sadarbību un ņēmuši vērā faktu, ka šie patērētāji jau vairākkārt ir ņēmuši aizdevumu un laicīgi ir to atmaksājuši.

  • Konstatēti 17 gadījumi, kad, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, kredītdevēji bija ņēmuši vērā patērētāja norādītos papildu jeb neoficiālos ienākumus, kuri nav dokumentāri apliecināti.
  • Vienā gadījumā konstatēts, ka patērētājam izsniegts aizdevums, balstoties tikai un vienīgi uz galvinieka ienākumiem, kuri turklāt nebija dokumentāri pierādīti.

Kredītdevēju uzraudzības projekta ietvaros 3 gadījumos komercprakses lietas ir izbeigtas, jo fiksētie pārkāpumi bija nebūtiski un tie novērsti, savukārt 1 komercprakses lieta izbeigta citu iemeslu dēļ. Ar komersantiem, kuriem komercprakses lietas nav izbeigtas, darbs turpinās – gan saskaņojot rīcības plānus un iekšējās procedūras patērētāju maksātspējas izvērtēšanas uzlabošanā, gan veicot pēcpārbaudes, gan lemjot par administratīvā akta izdošanas nepieciešamību. 3 kredīta devēji ir iesnieguši pasākumu plānu atbilstošas patērētāju maksātspējas nodrošināšanai un veikuši izmaiņas savās iekšējās procedūrās. 

Lai pārliecinātos, kā kredīta devēji ievēro solīto, PTAC veiks tālākas pēcpārbaudes.

PTAC apstiprināto jauno Vadlīniju pilns teksts pieejams šeit.

Saraksts ar komersantiem, kur veiktas pārbaudes.  

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622

 

Publicēšanas datums: 16.05.2018.