PTAC informē par SIA “SUGAR MEDIA” lietā pieņemto lēmumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gada 2.martā pieņēma lēmumu par SIA “SUGAR MEDIA” (turpmāk – Sabiedrība) īstenoto negodīgo komercpraksi, piemērojot Sabiedrībai soda naudu 18 700 EUR apmērā un uzliekot tiesisko pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

Laika posmā no 2017.gada jūlija līdz 2017.gada oktobrim Eiropas patērētāju informēšanas centrā un PTAC no patērētājiem tika saņemtas 15 sūdzības par Sabiedrības organizēto divu dienu festivālu “RetroBeachFest2017” Lietuvas pilsētā Zarasai un Egor Kreed koncertu Dzintaru koncertzālē Jūrmalā. PTAC konstatēja, ka Sabiedrības organizētajā festivālā “RetroBeachFest2017” neuzstājās pasākuma programmā norādītie izpildītāji, kā arī Sabiedrība, reaģējot uz patērētāju sūdzībām, nav samazinājusi pakalpojuma cenu vai atmaksājusi naudu par festivāla biļetēm. Līdz ar to  PTAC secina, ka Sabiedrība ne vien nav nodrošinājusi pakalpojuma sniegšanu atbilstoši līguma noteikumiem, bet arī maldinājusi patērētājus, sniedzot nepatiesu informāciju par izpildītājiem, kas uzstāsies festivālā “RetroBeachFest2017”. Kopā uz festivālu tika iegādātas 5000 biļetes, kuru cenas svārstās no 18 EUR līdz 29 EUR, un aptuvenais zaudējumu apmērs, ņemot vērā vienas biļetes cenu, ir vismaz 90 000 EUR. 

Savukārt 8.augustā paredzētais Egor Kreed koncerts tika atcelts un nauda par nopirktajām biļetēm tika atmaksāta tikai daļai patērētāju, jo Sabiedrība nav pārskaitījusi visus nepieciešamos līdzekļu biļešu tirdzniecības vietai SIA “BIĻEŠU SERVISS”. Tādējādi nauda netika atmaksāta  par 61 biļeti par kopējo summu 3055,20 EUR. Šajā gadījumā Sabiedrības rīcība, nesniedzot pakalpojumu, kopsakarā ar apstākli, ka patērētājiem netiek atmaksāta par pakalpojumiem samaksātā nauda, būtiski negatīvi ietekmē patērētāju ekonomiskās intereses, radot patērētājiem būtiskus zaudējumus.

Lietas gaitā PTAC ir vairākkārt mēģinājis sazināties ar Sabiedrību, pieprasot pārtraukt negodīgo komercpraksi un sniegt lietai nepieciešamo informāciju, taču Sabiedrība nav sadarbojusies ar PTAC, lai noskaidrotu konkrētās lietas apstākļus, un nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai novērstu negodīgas komercprakses īstenošanas rezultātā radītos zaudējumus patērētājiem.

Izvērtējot lietas apstākļus, PTAC atzīst Sabiedrības komercpraksi par negodīgu, maldinošu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu, kā arī nolemj Sabiedrībai uzlikt  soda naudu 18 700 EUR un pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. 

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622

Publicēšanas datums 23.03.2018.