PTAC izstrādājis pašpārbaudes lapas rotaļlietu un individuālo aizsardzības līdzekļu importētājiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) veic tirgus uzraudzību un kontroli nepārtikas preču tirdzniecības jomā. Ar mērķi sniegt atbalstu importētājiem, (kuri laiž Eiropas Savienības tirgū kādas trešās valsts saražotu preci), kā arī realizējot  "Konsultē vispirms" principu, PTAC ir izstrādājis pašpārbaudes lapas rotaļlietām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas palīdzēs importētājiem un citiem tirgus dalībniekiem izvērtēt preces un saņemto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Normatīvie akti nosaka, ka par importētās preces (t.sk. rotaļlietas un individuālie aizsardzības līdzekļi) drošumu un atbilstību piemērojamām prasībām atbild importētājs. Importētājam ir pienākums pirms preces importa pārliecināties, par preces atbilstību normatīvo aktu prasībām: 

  • par to vai ražotājs ir veicis attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru;
  • vai ražotājs ir izmantojis piemērojamos standartus, kuri sniedz pieņēmumu par atbilstību būtiskajām prasībām, 
  • vai prece ir nodrošināta ar atbilstību apliecinošu dokumentāciju, marķējumu un citu nepieciešamo informāciju.

Viens no PTAC galvenajiem uzdevumiem ir nepieļaut, lai patērētāju rīcībā nonāk preces, kas var radīt risku to veselībai un dzīvībai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi", kuros iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (2009/48/EK) par rotaļlietu drošumu un Parlamenta un Padomes 2016.gada 9.marta Regulā (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK noteiktajām prasībām tika izveidota pašpārbaudes veidlapa rotaļlietām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, atvieglojot normatīvo aktu izzināšanu.

Lai palīdzētu komersantiem orientēties normatīvo aktu prasībās attiecībā uz rotaļlietām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī izvērtēt preces marķējumu un saņemto dokumentāciju atbilstību, PTAC aicina izmantot:

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv, 22006628

Publicēšanas datums: 30.10.2018.