PTAC kopā ar Baltijas kolēģiem apsekojis virvju trašu izklaides vietas un izstrādājis vadlīnijas pakalpojumu sniedzējiem

Sākoties vasaras sezonai, aktualitāti iegūst dažādi āra izklaides parki, tostarp, Latvijā populārās virvju trases. Tā kā drošība ir svarīgākais šāda veida izklaides parkos, lai pēc iespējas mazāk pakļautu riskiem patērētājus pakalpojuma izmantošanas laikā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) un citas Baltijas valstu patērētāju tiesību un drošuma iestādes ir realizējušas Baltijas līmeņa projektu, apsekojot virvju trases un izstrādājušas “Vadlīnijas virvju trašu izklaides pakalpojuma drošumam” (turpmāk- Vadlīnijas).

Pēdējos gados Baltijas valstīs tiek atvērti arvien jauni virvju trašu atrakciju parki. Šobrīd Latvijā un Lietuvā katrā darbojās aptuveni 20, bet Igaunijā aptuveni 26 šāda veida izklaides parki. Virvju trašu izklaides pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt tikai drošu, cilvēka dzīvībai, veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu pakalpojumu, taču līdz ar virvju trašu popularitātes pieaugumu, aug arī notikušo nelaimes gadījumu skaits, jo ne vienmēr tās atbilst visām nepieciešamajām drošuma prasībām. Lai uzlabotu pakalpojuma sniegšanas drošumu virvju trasēs, un apkopotu labo praksi virvju atrakciju pakalpojumu sniegšanas vietās, PTAC kopā ar Igaunijas Patērētāju aizsardzības padomi un Lietuvas Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības iestādi 2017.gadā ir realizējuši Baltijas valstu kopprojektu virvju trašu jomā. Veicot apsekojumus vairākās Baltijas valstu virvju trasēs, tika secināts, ka pakalpojuma sniedzējiem ir dažāda izpratne par drošu pakalpojuma sniegšanu. Virvju trasēs tika atklāti tādi pārkāpumi kā: neatbilstoši elementi trašu konstrukcijās, izmantoti bojāti elementi, nepārdomāti izvietoti virvju trases elementi un marķējumi, kā arī neatbilstoši nospriegotas virves un nolietotas karabīnes. Tāpat tika secināts, ka arī darbinieki ne vienmēr ir atbilstoši instruēti, kā rīkoties konkrētās situācijās, kā arī vairākos gadījumos ir haotiska un nepārdomāta šķēršļu izveide un drošības aprīkojuma nodrošināšana, kas var radīt papildu drošības riskus. Jāatzīst, ka Latvijā, salīdzinoši ar citām Baltijas valstīm, apsekotās virvju trases bija vislabākajā stāvoklī.

Lai uzlabotu virvju trašu pakalpojumu sniegšanas drošumu, PTAC ir izstrādājis Vadlīnijas, kurās tiks noteiktas piemērojamās speciālās drošuma prasības virvju trašu ierīkošanai un uzturēšanai. Vadlīniju projekts tika prezentēts nozares pārstāvjiem šī gada 17.maijā, sniedzot detalizētāku informācija gan par Baltijas valstu projektu, gan piemērojamām prasībām. Vadlīniju projekts šobrīd ir nodots izvērtēšanai nozares pārstāvjiem un komentāri vai ieteikumu tiek gaidīti līdz šī gada 31.maijam. 

Tā kā drošība virvju trasēs ir atkarīga ne tikai no pakalpojuma sniedzēja, bet gan arī no pašu patērētāju apzinīguma, PTAC aicina patērētājus ņemt vērā šādus padomus:

  • pirms lieto virvju trases vai speciālo trasi, izvērtē savas spējas un veselības stāvokli, jo virvju trašu grūtākās trases prasa labu fizisko sagatavotību;
  • pārliecinies, vai trases apzīmējumi ir saprotami (baltā, zaļā, melnā trase);
  • vienmēr iepazīstieties ar virvju trašu lietošanas noteikumiem, piemēram, ja tiek izmantotas karabīnes, pārliecināties, ka visu laiku vismaz viena karabīne ir uz drošības virves. Lieto trasi atbilstoši instruktāžā apgūtajam. Ja kaut kas atgadās, nekavējoties par to informē pakalpojuma sniedzēju, lai tas spētu attiecīgi rīkoties; 
  • ja apmeklē virvju trasi pirmo reizi, ieteicams trases lietot vienu pēc otras, pakāpeniski paaugstinot sarežģītības līmeni. Ņem vērā, ka dažādi pakalpojuma sniedzēji trašu grūtības pakāpju norādīšanai bieži vien izmanto atšķirīgus krāsu apzīmējumus;
  • pirms dodies virvju trasēs, ar virvju trases veikšanu nesaistītus personīgos priekšmetus, piemēram, mobilos telefonus un atslēgas atstāj glabāšanā;
  • nebaidies uzdot instruktoram jautājumus, ja nav saprotams, piemēram, kā pasaukt pēc palīdzības vai kā lietot speciālo ekipējumu.

Tā kā virvju trašu popularitāte Latvijā turpina augt, PTAC 2018.gada vasaras sezonā plāno veikt  pārbaudes, lai pārliecinātos, ka pakalpojuma sniedzēji sniedz drošu pakalpojumu. 

Vadlīniju projekts virvju trašu izklaides pakalpojuma drošumam

17.05.2018. Vadlīniju prezentācija

Atbildes uz seminārā uzdotajiem komersantu jautājumiem

  1. Vai pirms pakalpojuma sniegšanas obligāti ir jāparaksta līgums?
  2. Cik ilgi nepieciešams glabāt parakstīto līgumu?

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622

Publicēšanas datums 22.05.2018.