PTAC piedalās Eiropas Ķimikāliju aģentūras organizētajā uzraudzības projektā, kas veltīts biocīdu prasību ievērošanas kontrolei

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019. gadā piedalās Eiropas Ķimikāliju aģentūras (European Chemicals Agency (ECHA)) organizētajā uzraudzības projektā, kas veltīts biocīdu prasību ievērošanas kontrolei. 

Projekta mērķis ir pārbaudīt tirdzniecībā esošo apstrādāto izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 ( 2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk – Regula) prasībām un veicināt komersantu informētību. 

Regula paredz noteikumus tādu izstrādājumu laišanai tirgū, kuri apstrādāti ar vienu vai vairākiem biocīdiem vai kuros ar nolūku ir iekļauts viens vai vairāki biocīdi.

Izstrādājumi tiek apstrādāti ar biocīdiem, lai novērstu to bojāšanos vai piešķirtu papildus īpašības, piemēram, antibakteriālās īpašības u.c.

Apstrādāti izstrādājumi var būt bērnu un sporta apģērbs, būvmateriāli, peldbaseinu aprīkojums, individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Izstrādājumus atļauts apstrādāt tikai ar tādiem biocīdiem, kas satur aktīvās vielas, kuras Eiropas Savienībā ir apstiprinātas attiecīgajam lietojumam.

Projekta īstenošanas laikā tiks pārbaudīts, vai izstrādājumos izmantotās ķīmiskās vielas ar biocīdo iedarbību ir atļautas, un vai pircējiem ir sniegta informācija par to izmantošanu.

Ja izstrādājums apstrādāts ar biocīdu vai biocīdiem, tad marķējumā jāiekļauj:

  • apzīmējums, kas norāda, ka apstrādātais izstrādājums satur biocīdus; 
  • biocīdā īpašība, ko ieguvis apstrādātais izstrādājums;
  • aktīvo vielu nosaukumi; 
  • katras biocīdās (nano) vielas (ja tāda ir iekļauta) nosaukums, aiz tā iekavās norādot vārdu “nano”;
  • visus attiecīgos lietošanas norādījumus, tostarp nepiecie¬šamos drošības pasākumus to biocīdu dēļ, ar kuriem apstrā¬dātais izstrādājums ir apstrādāts vai kurus tas satur.

Vairāk par apstrādātiem izstrādājumiem skatīt ECHA tīmekļa vietnē: https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/treated-...

 Publicēšanas datums: 03.12.2019.