PTAC pieņem lēmumu pret SIA “INVESTUM” un aicina patērētājus izmantot tikai reģistrētu kredīta starpnieku un kredītu starpnieku pārstāvju sniegtos pakalpojumus

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gada 13.martā pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru SIA „INVESTUM” (turpmāk – Sabiedrība) ir uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgu komercpraksi un uzlikta soda nauda 300,00 EUR apmērā par negodīgas komercprakses īstenošanu.

 

PTAC lietas izskatīšanas gaitā konstatēja:

  • Sabiedrība nav reģistrējusies Kredītu starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrā (turpmāk – Reģistrs) un sniedz starpniecības pakalpojumus patērētājiem attiecībā uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai, kuru mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu;
  • Sabiedrība piedāvā patērētājiem tipveida aizdevuma līgumus, kuros kā aizdevuma mērķi norāda saimniecisko darbību, lai gan patērētāja patiesais mērķis aizdevumam ir paša patēriņš. Tādējādi nepamatoti tiek ierobežotas patērētāja iespējas izmantot savas likumīgās tiesības, t.sk., saņemt valsts tiesisko aizsardzību patērētāju tiesību pārkāpumu gadījumā;
  • Sabiedrības reklāmās tiek norādīts, ka aizdevums tiek piešķirts personām ar sabojātu kredītvēsturi un bez uzrādāmiem ienākumiem.

PTAC informē, ka no 2017.gada 1.marta visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem, kuri sniedz starpniecības pakalpojumus patērētājiem attiecībā uz kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kuru mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu, ir jābūt reģistrētiem Reģistrā.

PTAC aicina patērētājus izmantot tikai reģistrētu kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju sniegtos pakalpojumus, kā arī pirms aizdevuma līgumu slēgšanas pārliecināties, ka kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Sīkāka informācija PTAC mājaslapā:

Vienlaikus PTAC aicina patērētājus pirms aizdevuma līguma parakstīšanas uzmanīgi iepazīties ar līguma noteikumiem, t.sk., aizdevuma līgumā norādīto aizdevuma mērķi.

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622

Publicēšanas datums 05.04.2018.

05.04.2018.