PTAC soda AS “Mogo” par nepietiekamu patērētāju maksātspējas vērtēšanu kreditējot, kā arī par bezatbildīgu aizņemšanos veicinošu īsziņu izsūtīšanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gada 12.jūnijā pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru AS „Mogo” (turpmāk – Sabiedrība) ir piemērota soda nauda 80 000 EUR apmērā par pieļautiem sistemātiskiem patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas pārkāpumiem. Ar lēmumu Sabiedrībai ir uzlikts pienākums izbeigt negodīgu komercpraksi, izstrādājot un apstiprinot detalizētu un izsekojamu patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas kārtību, kā arī uzsākot izvērtēt patērētāju spēju atmaksāt kredītu atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (turpmāk – PTAL). Saistībā ar to pašu Sabiedrību PTAC ir pieņēmis lēmumu arī 29.05.2018., piemērojot 12 000 EUR soda naudu par īstenotu profesionālai rūpībai neatbilstošu un maldinošu komercpraksi, kas veicina bezatbildīgu aizņemšanos, izsūtot īsziņas: “APSVEICAM! Jums ir pieskirts naudas aizdevums bez kilas EUR 425 apmera ar terminu 36 menesi! Jums menesa maksajums bus tikai EUR 25.58! Lai apstiprinātu aizdevumu, zvaniet: +37166900900”.

  1. LĒMUMS PAR PĀRKĀPUMIEM PATĒRĒTĀJU SPĒJAS ATMAKSĀT KREDĪTU VĒRTĒŠANĀ

PTAC lietas izskatīšanas gaitā konstatēja, ka Sabiedrība ir īstenojusi profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, nenodrošinot PTAL noteikto atbilstošo patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu:

  • pieļaujot sistemātiskus konkrētu patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas pārkāpumus, piemēram:

- piešķirot aizdevumus patērētājiem, ņemot vērā neoficiālus/ nepārbaudāmus ienākumus, tādejādi pārsniedzot maksimāli pieļaujamo kredīta maksājumu apmēru;

- piešķirot aizdevumu patērētājam, vispār neizvērtējot tā spēju atmaksāt kredītu, bet pamatojoties tikai uz galvinieka bankas konta apgrozījuma pārskatu.

  • neizstrādājot tādu kārtību, kādā izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu, kas nodrošinātu detalizētu, izsekojamu un normatīvajiem aktiem atbilstošu patērētāju spēju atmaksāt kredītu izvērtēšanas sistēmu, balstoties uz patiesu un pietiekamu informāciju par patērētāja ienākumiem un izdevumiem.

PTAC uzsver, ka ir būtiski, lai patērētāja maksātspējas vērtēšanā par pamatu tiek ņemti patērētāja patiesie ienākumi, neradot pārmērīgu risku, ka patērētājam var nākties ieķīlāt vai pārdot savu īpašumu, lai atmaksātu kredītu, vai var nākties būtiski ierobežot savus ikdienas tēriņus pamatvajadzībām. Kopumā patērētāju kreditēšana ir būtisks un patērētājiem vajadzīgs pakalpojums, tomēr maksātspējas vērtēšanas procedūrām jābūt pietiekamām, lai pēc iespējas novērstu kredītu piešķiršanu patērētājiem, kuru finansiālā situācija pēc kredīta saņemšanas visticamāk pasliktinātos.

Ievērojot, ka Sabiedrība neatzina pārkāpuma esamību, neizrādīja nekādu iniciatīvu esošās kārtības uzlabošanā un pārkāpumu novēršanā, gluži pretēji, Sabiedrība skaidri norādīja, ka ieteikto pasākumu veikšana var radīt Sabiedrības kredītņēmēju skaita sarukumu, kā arī traucēs patērētājiem, kuru faktiskie ienākumi pārsniedz dokumentāri pierādāmos ienākumus, saņemt kredītus, PTAC pieņēma lēmumu, lai pārkāpums nākotnē tiktu pārtraukts un neatkārtotos.

  1. LĒMUMS PAR MALDINOŠU KOMERCPRAKSI, IZSŪTOT ĪSZIŅAS, KAS VEICINA BEZATBILDĪGU AIZŅEMŠANOS

PTAC 2018.gada 29.maijā ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru Sabiedrībai uzlikta soda nauda 12 000 EUR apmērā par Negodīgas komercprakses aizlieguma likumam un Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” neatbilstošas reklāmas izplatīšanu, izsūtot īsziņas ar saukli “APSVEICAM! Jums ir pieskirts naudas aizdevums bez kilas EUR 425 apmera ar terminu 36 menesi! Jums menesa maksajums bus tikai EUR 25.58! Lai apstiprinātu aizdevumu, zvaniet: +37166900900” (turpmāk – Reklāma).

Sabiedrība, izsūtot saviem klientiem un potenciāliem klientiem mobilās īsziņas un elektroniskās vēstules ar tekstu: “APSVEICAM! Jums ir pieskirts naudas aizdevums (..)”, kuru teksts nepārprotami liecina par to, ka klientam ir piešķirts naudas aizdevums, kuram tas nebija iepriekš pieteicies.  Reklāma un līdzīga satura Reklāma ar elektroniskā pasta starpniecību, laika posmā no 2017.gada 31.oktobra līdz 2017.gada 3.novembrim tika izsūtīta lielam skaitam  klientu vai potenciālo klientu  (vairāk kā 28 000).  PTAC secināja, ka, saņemot šādu Reklāmas piedāvājumu, tas varēja ietekmēt klienta ekonomisko rīcību, jo rada iespaidu, ka bez klienta piekrišanas, pieteikuma un maksātspējas izvērtēšanas, viņam ir piešķirts naudas aizdevums. Lai noskaidrotu informāciju par saistību rašanās iemesliem, noskaidrotu saņemtās informācijas iemeslus un pamatotību, klients varēja pieņemt lēmumu apmeklēt Sabiedrības mājaslapu, veikt telefona zvanu uz Sabiedrības norādīto tālruni vai veikt citas darbības, kas viņu pamudinātu pieņemt lēmumu par aizdevuma saņemšanu.

PTAC, ievērojot Reklāmas pasniegšanas veidu un izvērtējot Reklāmas saturu, secināja, ka Reklāmas saturs tieši maldina patērētāju par piešķirtu aizdevumu, līdz ar to tas var negatīvi ietekmēt personas ekonomisko rīcību.

PTAC uzsver, ka Sabiedrībai kā profesionālei patērētāju kreditēšanas nozarē, īstenojot komercpraksi, ir pienākums rīkoties labā ticībā un ievērot visu tai saistošo normatīvo aktu prasības, t.sk., Sabiedrības apstiprinātās iekšējās procedūras un atbilstoši pirms patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.zarane@ptac.gov.lv, 67388622

Publicēšanas datums 04.07.2018.