PTAC soda SIA “Weekendbox” par negodīgas komercprakses pielietošanu.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir  pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, par kuras pārkāpumiem SIA „Weekendbox” (turpmāk – Sabiedrība) ir  piemērota soda nauda  5000,00 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgu komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk. Sabiedrība tās interneta tīmekļvietnē www.weekendbox.lv patērētājiem piedāvāja dāvanu kartes dažādiem pakalpojumiem, kuras patērētājiem nebija iespējams izmantot (apmainīt pret dāvanu kartēs norādītajiem pakalpojumiem).

Sabiedrības komercprakse tika īstenota tīmekļvietnē http://www.weekendbox.lv (turpmāk – Vietne), patērētājiem piedāvājot un pārdodot dāvanu kartes, kas paredzētas dažādu pakalpojumu izmantošanai. PTAC saņēma vairākus patērētāju iesniegumus, kuros konstatēja, ka Sabiedrības pārdotās dāvanu kartes nav iespējams izmantot atbilstoši to iegādes mērķim, jo dāvanu kartēs norādītie pakalpojuma sniedzēji tās atteicās pieņemt, pamatojot atteikumu ar to, ka Sabiedrība nav izpildījusi uzņemtās saistības, proti, par attiecīgajiem pakalpojumiem nav norēķinājusies ar pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai Sabiedrība nav risinājusi patērētāju sūdzības, tai skaitā, neatmaksājot naudu par dāvanu kartēm, kuras nebija izmantojamas tām paredzētajiem mērķiem. Papildus minētajam patērētājiem ar Sabiedrību nebija iespējams sazināties, jo Sabiedrība neatbildēja uz patērētāju vēstulēm un tālruņu zvaniem.

Lai izvērtētu konkrēto situāciju, PTAC centās sazināties ar Sabiedrību, nosūtot paskaidrojumu sniegšanas pieprasījumus uz Sabiedrības juridisko adresi,  taču atbildes uz PTAC nosūtītajām vēstulēm netika sniegtas. Vienlaikus PTAC secināja, ka, kaut arī Sabiedrība ir izbeigusi konkrētas komercprakses īstenošanu Vietnē, Sabiedrības īstenotā komercprakse joprojām skar vai varētu skart to patērētāju tiesiskās intereses, kas ar Sabiedrību ir noslēguši distances līgumu un kuru saistības Sabiedrība nav izpildījusi.

Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja Sabiedrības darbībā sekojošus pārkāpumus:

  1. patērētājiem tiek piedāvātas un pārdotas dāvanu kartes, kuras nevar izmantot pie tajās norādītajiem pakalpojuma sniedzējiem;
  2. patērētājiem netiek atmaksāta pirkuma maksa par tādu dāvanu karšu iegādi, kuras nav iespējams apmainīt pret pakalpojumu atbilstoši dāvanu kartes noteikumiem;
  3. patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem netiek nodrošinātas efektīvas saziņas iespējas.

Ņemot vērā, ka attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem Sabiedrības negodīgā komercprakse nav izbeigta, var tikt turpināta vai var tikt atsākta, kā arī to, ka konkrētās negodīgās komercprakses rezultātā saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, Sabiedrībai par izdarītajiem pārkāpumiem it piemēroti zemāk minētais:

  1. uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt attiecīgo negodīgo komercpraksi;
  2. aizliegta lēmumā norādītā negodīgā komercprakse, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama;
  3. uzlikta soda nauda 5000, 00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv, 67388622.
Publicēšanas datums: 07.09.2018.