PTAC sodījis trīs komersantus par negodīgu komercpraksi tīmekļvietnēs

Pieaugot patērētāju interesei par preču iegādi interneta veikalos un paplašinoties interneta veikalu tirgum, pieaug arī saņemto sūdzību skaits. 2017.gadā par distances līgumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) ir saņemtas 486 sūdzības, kas ir par 222 sūdzībām jeb 112% vairāk kā 2016.gada tādā pašā laika periodā. Arī 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu bija vērojams sūdzību skaita pieaugums, proti, 2016.gadā – 264 sūdzības un 2015.gadā – 175 sūdzības. Lielākoties PTAC tiek saņemtas sūdzības par to, ka interneta veikali pienācīgi nepilda savas līgumsaistības, proti, nepiegādā pasūtītās preces, nenodrošina preču piegādi apsolītajā termiņā, kā arī neatmaksā patērētāju veikto pirkuma summu gadījumos, kad patērētāji izmanto atteikuma tiesības vai izbeidz noslēgto līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav piegādātas.

Šī gada pirmajos 3 mēnešos Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis trīs lēmumus patērētāju kolektīvo interešu pārkāpumu lietās par Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) “Zelta Adatiņas A”, “Saneri” un “Parfims” īstenoto komercpraksi savās tīmekļvietnēs.

SIA “Zelta Adatiņas A” komercpraksi īsteno tīmekļvietnēs http://www.susanas-pakalpojumi.lv un http://www.zeltaadatinas.1s.lv, patērētājiem piedāvājot iegādāties audumus un šūšanas pakalpojumus, šujot darba formas, dekoratīvo tekstilu un izšūtus logo, ar patērētājiem slēdzot distances līgumus, kā arī veicot noslēgto līgumu izpildi. Laika periodā no 2017.gada 28.jūlija līdz 2018.gada 2.janvārim PTAC saistībā ar SIA “Zelta Adatiņas A” īstenoto komercpraksi saņēma 3 patērētāju sūdzības un, atbildot uz patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm, tālruņa zvaniem un klātienē, sniedza 7 konsultācijas. Saskaņā ar patērētāju sūdzībās minēto, PTAC konstatēja, ka SIA “Zelta Adatiņas A” nenodrošina tīmekļvietnēs pasūtīto preču līgumu pienācīgu izpildi. Līdz ar to Sabiedrība maldina patērētājus par minētajās vietnēs piedāvāto preču pieejamību. Vienlaikus PTAC konstatēja, ka netiek nodrošinātas atteikuma tiesības un nav ievērota normatīvajos aktos noteiktā patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas kārtība, kad patērētāji izmanto atteikuma tiesības, vai, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka SIA “Zelta Adatiņas A” nav veikusi patērētāja pasūtīto preču piegādi. Tādēļ PTAC šī gada 19.janvārī pieņēma lēmumu ar kuru uzliek pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi un soda naudu 5000,00 EUR apmērā.

Laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 1.decembrim PTAC saistībā ar SIA “Saneri” veikto komercpraksi tīmekļvietnē https://saneribox.lv/, kur tika pārdotas skaistuma kastītes ar kosmētikas produktiem, saņēma 5 patērētāju sūdzības un sniedza 9 konsultācijas. Saskaņā ar patērētāju sūdzībās minēto, konstatējams, ka SIA “Saneri” neveica patērētāju pasūtīto preču piegādi noteiktā termiņā, kā arī neievēroja normatīvajos aktos noteikto patērētāja samaksātās naudas summas atmaksas termiņu gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde. Turklāt no patērētāju sūdzībām izriet, ka ar SIA “Saneri” nav iespējams sazināties. PTAC nav saņēmis atbildes uz pieprasīto informāciju, kā arī tīmekļvietnē esošie pārkāpumi nav novērsti, papildus tam konstatēts, ka atbilstoši „Lursoft” sistēmas datu bāzē www.lursoft.lv pieejamajai informācijai, SIA “Saneri” saimnieciskā darbība kopš 2018.gada 18.janvāra ir apturēta ar Valsts ieņēmumu dienesta 2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.30.1-8.59.2/18673. Ievērojot Sabiedrības izdarītā pārkāpuma apjomu, raksturu, ilgumu, ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, SIA “Saneri” lomu pārkāpumā, šajā lēmumā analizētos pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, kā arī mantisko stāvokli, PTAC secina, ka SIA nodarītais pārkāpums ir vērtējams kā smags patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums un uzliek pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi un soda naudu 1500,00 EUR apmērā.

SIA “Parfims” komercpraksi īsteno tīmekļvietnēs http://www.ietaupi24.lv un http://www.tehnika365.lv, piedāvājot patērētājiem iegādāties elektronikas preces, slēdzot distances līgumus ar patērētājiem par Sabiedrības piedāvāto preču iegādi un veicot noslēgto distances līgumu izpildi. PTAC 2017.gadā ir saņēmis 12 patērētāju sūdzības un sniedzis 10 konsultācijas par SIA “Parfims” īstenoto komercpraksi, jo šīs SIA tīmekļvietnēs netiek nodrošināta informācija par pasūtījuma veikšanas kārtību, informācija par atteikuma tiesībām, tai skaitā atteikuma veidlapu, informācija par patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtību un informācija par garantiju, patērētāju likumīgajām tiesībām, ja prece neatbilst līguma noteikumiem, nav nodrošinātas distances līguma saglabāšanas iespējas, kā arī noteiktajā termiņā patērētājiem netiek piegādātas pasūtītās preces, netiek atmaksāta pirkuma maksa nepiegādātu preču gadījumā un nav nodrošināta iespēja sazināties ar SIA “Parfims”. Ņemot vērā iepriekš minēto PTAC ir pieņēmis lēmumu ar kuru uzliek pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, aizliegt komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama un piemēro soda naudu 10 000 eiro apmērā.

PTAC ir izstrādājis padomus, kurus ievērojot patērētājam būtu vieglāk “neiekrist” uz negodīgām interneta vietnēm.

 

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622

Publicēšanas datums 05.04.2018.

04.04.2018.