Iepirkumi

Redakcijas datums: 06.09.2019.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

Informācija par PTAC veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem 2018.gadā

Informācija par PTAC veiktajām iepirkuma procedūrām un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem 2019. gadā

 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana Nr. PTAC 2015/01MI 12.02.2015. līdz 2015.gada 23.februāra plkst.10:00 SIA „Latvijas sertifikācijas centrs” 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 01MI LATSERT-4/2014

Spēkā no 04.03.2015. līdz 03.03.2018.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 12.02.2015.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča
(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Vita Visocka
(tālr. 67388639, e-pasts: Vita Visocka@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai " Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana ";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2015.gada 23.februāra plkst.10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Rotaļlietu, bērnu preču, tekstilizstrādājumu un šķiltavu testēšana, kā arī patēriņa preču ķīmisko īpašību testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 24.02.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 23.februārī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k.
PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena
(EUR bez PVN)
 1. SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”  50003298751 41999,99

   
3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Nr. EM 2014/87 07.11.2014. Līdz 2014.gada 25.novembrim SIA „Averoja” 175 000.00 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2014/ 87

Spēkā no 20.10.2015. līdz 19.10.2017.

              Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojuma iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu.

Paziņojuma publikācijas datums Ekonomikas ministrijas mājas lapā - 07.11.2014.

Kāpņu testēšana Nr. PTAC 2014/08MI 09.10.2014. līdz 2014.gada 20.oktobra plkst.10:00 BSI Assurance UK Limited Reģ. Nr.07805321 9999,00 EUR

Līgums Nr. PTAC2014/08MI

Spēkā no 17.03.2015. līdz 30.12.2015.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Kāpņu testēšana"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu


Publicēšanas datums: 09.10.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Ivars Jorniņš
(tālr. 67388639, e-pasts: Ivars.Jornins@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Kāpņu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/08MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Kāpņu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 20.oktobra plkst.10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Kāpņu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/08MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 17.12.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 17.decembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k. 
PretendentsReģistrācijas numursLīgumcena
(EUR bez PVN)
1.BSI Assurance UK Limited078053219999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: BSI Assurance UK Limited, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.