Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Nr. EM 2014/87 07.11.2014. Līdz 2014.gada 25.novembrim SIA „Averoja” 175 000.00 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2014/ 87

Spēkā no 20.10.2015. līdz 19.10.2017.

              Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojuma iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu.

Paziņojuma publikācijas datums Ekonomikas ministrijas mājas lapā - 07.11.2014.

Kāpņu testēšana Nr. PTAC 2014/08MI 09.10.2014. līdz 2014.gada 20.oktobra plkst.10:00 BSI Assurance UK Limited Reģ. Nr.07805321 9999,00 EUR

Līgums Nr. PTAC2014/08MI

Spēkā no 17.03.2015. līdz 30.12.2015.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Kāpņu testēšana"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu


Publicēšanas datums: 09.10.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Ivars Jorniņš
(tālr. 67388639, e-pasts: Ivars.Jornins@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Kāpņu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/08MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Kāpņu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 20.oktobra plkst.10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Kāpņu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/08MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 17.12.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 17.decembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k. 
PretendentsReģistrācijas numursLīgumcena
(EUR bez PVN)
1.BSI Assurance UK Limited078053219999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: BSI Assurance UK Limited, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

Ugunsdzēšamo aparātu testēšana Nr. PTAC 2014/07MI 12.09.2014. līdz 2014.gada 29.septembra plkst. 10:00 MPA Dresden GmbH Reg.Nr. HRB 28268 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 07MI
Spēkā no 17.12.2014. līdz 15.12.2017.  

Paziņojums par plānoto līgumu

"Ugunsdzēšamo aparātu testēšana"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 12.09.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina
(tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Ugunsdzēšamo aparātu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Ugunsdzēšamo aparātu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 29.septembra plkst. 10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Ugunsdzēšamo aparātu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 03.11.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 3.novembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k. 
PretendentsReģistrācijas numurs    Līgumcena
(EUR bez PVN)
1.MPA Dresden GmbHHRB 2826841999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: MPA Dresden GmbH, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.