Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze Nr. PTAC 2014/02MI PĀRTRAUKTS 21.05.2014. (sakarā ar to, ka līdz Iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums) 09.05.2014. līdz 2014.gada 21.maijam plkst. 10:00 - -

-

Paziņojums par plānoto līgumu
"Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze"

PĀRTRAUKTS 21.05.2014. (sakarā ar to, ka līdz Iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums)

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.05.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča
(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhņeviča@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Edīte Kamendere
(tālr. 67388648, e-pasts: Edite.Kamendere@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 21.maijam plkst. 10:00 PTAC.


Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām Nr. EM 2014/09 15.04.2014. līdz 2014.gada 15.aprīļa plkst. 14:00 SIA „Linearis” 5000.00 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2014/ 09
Spēkā no 14.07.2014. līdz 13.07.2015
Paziņojuma publikācija nav paredzēta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC 2014/05MI 14.03.2014. līdz 2014.gada 25.martam plkst. 10:00 SIA „INTERUM Tehnologies” 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 01MI
Spēkā no 23.04.2014. līdz 22.04.2017.

Paziņojums par plānoto līgumu

„PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS”
pilnveidošana un uzturēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 14.03.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa
(tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai „PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 25.martam plkst. 10:00
PTAC, LV-1010, Rīgā, Brīvības ielā 55, 222. kabinetā (II ieeja).


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 82. panta iepirkumam
„PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 03.04.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 3.aprīlis

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.  PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena
(EUR bez PVN)
 1.   SIA „INTERUM Tehnologies” 4010336120341999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „INTERUM Tehnologies”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.