Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC 2014/05MI 14.03.2014. līdz 2014.gada 25.martam plkst. 10:00 SIA „INTERUM Tehnologies” 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 01MI
Spēkā no 23.04.2014. līdz 22.04.2017.

Paziņojums par plānoto līgumu

„PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS”
pilnveidošana un uzturēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 14.03.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa
(tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai „PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 25.martam plkst. 10:00
PTAC, LV-1010, Rīgā, Brīvības ielā 55, 222. kabinetā (II ieeja).


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 82. panta iepirkumam
„PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 03.04.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 3.aprīlis

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.  PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena
(EUR bez PVN)
 1.   SIA „INTERUM Tehnologies” 4010336120341999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „INTERUM Tehnologies”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā nav | Līgums nr. 1 - Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asiociācija" 51 576, 96 EU

spēkā no 15.01.2018. līdz 21.12.2018.

Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā nav | Līgums Nr. 19 - Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" 39 199,00 EUR

Spēkā no 07.07.2016. līdz 20.12.2016.

Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā nav | Līgums Nr. 1 - Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" 51 396,00 EUR

Spēkā no 20.01.2017. līdz 22.12.2017.