Iepirkumi

Redakcijas datums: 28.11.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Betona seguma bloku preču paraugu testēšana Nr. PTAC2018/01MI 20.04.2018. Līdz 2018.gada 7.maija plkst.10:00 A/S "Inspecta Latvia" 41999,00

Līgums Nr. PTAC2018/01MI 

Spēkā no 17.05.2018. līdz 16.05.2021.

Paziņojums par lēmumu 

“Betona seguma bloku preču paraugu testēšana” 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu (Identifikācijas Nr. PTAC 2018/01MI)                                                     

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 10.05.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 10.maijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursCena (EUR bez PVN)
1.A/S "Inspecta Latvia"4000313042141999,00

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

“Betona seguma bloku preču paraugu testēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 20.04.2018.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

Reģ.nr.90000068854

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;

Kontaktpersonas:

2. Iepirkuma priekšmets: Betona seguma bloku preču paraugu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Betona seguma bloku preču paraugu testēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2018.gada 7.maija plkst.10:00 PTAC.

Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Patērētāju tiesību aizsardzības centra transportlīdzekļiem Nr. EM 2018/09 31.01.2018. līdz 2018.gada 21.februārim SIA “NESTE LATVIJA” 17000,00 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2018/09 
Spēkā no 01.09.2018. līdz 31.08.2020.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku veselības apdrošināšana Nr. EM 2017/144 24.12.2017. līdz 2018.gada 24.janvārim AAS „BTA Baltic Insurance Company 38417,40 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2017/144
Spēkā no 05.04.2018. līdz 04.04.2020.