Iepirkumi

Redakcijas datums: 22.05.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana Nr. PTAC 2015/08MI 17.11.2015. līdz 2015.gada 30.novembra plkst.10:00 PTAC SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” 6000,00 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 08MI

Spēkā no 07.12.2015. līdz 06.06.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/08MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 03.12.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 3.decembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”

40003687196

6000,00

2.

SIA “CREATD”

40103874700

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: SIA “CREATD”.

SIA “CREATD” piedāvājums tika iesniegts pēc Instrukcijas 7.punktā minētā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, līdz ar to SIA “CREATD” piedāvājums netika vērtēts un SIA “CREATD” tika izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

 


Paziņojums par plānoto līgumu

"Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 17.11.2015.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane

(tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/08MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Informatīvā materiāla (bukleta) maketa izstrāde un iespiešana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 30.novembra plkst.10:00 PTAC.

Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana Nr. PTAC 2015/07MI 29.10.2015. līdz 2015.gada 16.novembra plkst.10:00 PTAC A/S „Inspecta Latvia” 25000,00 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 07MI

Spēkā no 19.11.2015. līdz 18.11.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 16.11.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 16.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

A/S „Inspecta Latvia”

40003130421

25000,00

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 29.10.2015.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina

(tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 16.novembra plkst.10:00 PTAC.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku veselības apdrošināšana Nr. EM 2015/74 22.10.2015. līdz 2016.gada 6.janvārim AAS „Baltikums Vienna Insurance Group” 46954.60 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 74 (Apdrošinātāja līguma Nr.GJ201215)

Spēkā no 24.02.2016. līdz 23.02.2018.

Testēšanas ierīču iegāde Nr. PTAC 2015/06MI 03.09.2015. līdz 2015.gada 18.septembra plkst.10:00 I daļa, II daļa, III daļa un IV daļa - LEFORT ENGINEERING SAS 7548,00 EUR (I daļa - 1280,00 EUR, II daļa - 2040,00 EUR, III daļa - 2013,00 EUR, IV daļa - 2215,00 EUR)
Līgums Nr. PTAC2015/06MI
(saņemts PTAC 29.10.2015.)
Spēkā no 28.10.2015. līdz 18.12.2015.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Testēšanas ierīču iegāde"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/06MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 15.10.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 15.oktobrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

I daļai “Cilindriskās un koniskās zondes” (turpmāk – I daļa);

II daļai “Bērna ķermeņa daļas imitējošas zondes” (turpmāk – II daļa);

III daļai “Dažādas testēšanas ierīces” (turpmāk – III daļa);

IV daļai “Mērīšanas līdzekļi” (turpmāk – IV daļa):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

I daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

II daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

III daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

IV daļai

1.

SIA “Labochema Latvija”

40003925979

1545.00

2505.00

2455.00

-

2.

LEFORT ENGINEERING SAS

39392546600020

1280.00

2040.00

2013.00

2215.00

3.

SIA “Derox”

40003979539

1498.00

2409.00

2383.00

6286.00

4.

SIA “Sentios”

40103868193

1968.00

2876.00

2651.00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

I daļai – nav;

II daļai – nav;

III daļai  – nav;

IV daļai  – nav;

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: I daļai, II daļai, III daļai un IV daļai – LEFORT ENGINEERING SAS, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Testēšanas ierīču iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 03.09.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Ivars Jorniņš

(tālr. 67388639, e-pasts: Ivars.Jornins@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Testēšanas ierīču iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Testēšanas ierīču iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 18.septembra plkst.10:00 PTAC.