Iepirkumi

Redakcijas datums: 28.11.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana Nr. PTAC 2015/07MI 29.10.2015. līdz 2015.gada 16.novembra plkst.10:00 PTAC A/S „Inspecta Latvia” 25000,00 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 07MI

Spēkā no 19.11.2015. līdz 18.11.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 16.11.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 16.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

A/S „Inspecta Latvia”

40003130421

25000,00

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 29.10.2015.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina

(tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 16.novembra plkst.10:00 PTAC.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku veselības apdrošināšana Nr. EM 2015/74 22.10.2015. līdz 2016.gada 6.janvārim AAS „Baltikums Vienna Insurance Group” 46954.60 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 74 (Apdrošinātāja līguma Nr.GJ201215)

Spēkā no 24.02.2016. līdz 23.02.2018.

Testēšanas ierīču iegāde Nr. PTAC 2015/06MI 03.09.2015. līdz 2015.gada 18.septembra plkst.10:00 I daļa, II daļa, III daļa un IV daļa - LEFORT ENGINEERING SAS 7548,00 EUR (I daļa - 1280,00 EUR, II daļa - 2040,00 EUR, III daļa - 2013,00 EUR, IV daļa - 2215,00 EUR)
Līgums Nr. PTAC2015/06MI
(saņemts PTAC 29.10.2015.)
Spēkā no 28.10.2015. līdz 18.12.2015.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Testēšanas ierīču iegāde"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/06MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 15.10.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 15.oktobrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

I daļai “Cilindriskās un koniskās zondes” (turpmāk – I daļa);

II daļai “Bērna ķermeņa daļas imitējošas zondes” (turpmāk – II daļa);

III daļai “Dažādas testēšanas ierīces” (turpmāk – III daļa);

IV daļai “Mērīšanas līdzekļi” (turpmāk – IV daļa):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

I daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

II daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

III daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

IV daļai

1.

SIA “Labochema Latvija”

40003925979

1545.00

2505.00

2455.00

-

2.

LEFORT ENGINEERING SAS

39392546600020

1280.00

2040.00

2013.00

2215.00

3.

SIA “Derox”

40003979539

1498.00

2409.00

2383.00

6286.00

4.

SIA “Sentios”

40103868193

1968.00

2876.00

2651.00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

I daļai – nav;

II daļai – nav;

III daļai  – nav;

IV daļai  – nav;

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: I daļai, II daļai, III daļai un IV daļai – LEFORT ENGINEERING SAS, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Testēšanas ierīču iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 03.09.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Ivars Jorniņš

(tālr. 67388639, e-pasts: Ivars.Jornins@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Testēšanas ierīču iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Testēšanas ierīču iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 18.septembra plkst.10:00 PTAC.