PTAC atgādina – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem jābūt reģistrētiem datubāzē

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) atgādina, ka sākot no š.g. 1.jūlija tūrisma operatora un tūrisma aģenta pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir saņēmuši speciālo atļauju (turpmāk – licenci) un ir reģistrēti PTAC datubāzē, savukārt saistītus tūrisma pakalpojumus – tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrēti PTAC datubāzē, ja vien uz tiem neattiecas izņēmumi.

PTAC aicina iepazīties ar tiem tūrisma operatoriem, tūrisma aģentiem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saņēmuši licenci attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un/vai reģistrēti PTAC tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē (turpmāk – PTAC datubāze): http://www.ptac.gov.lv/lv/turisma-operatoru-un-agentu-datubaze.

Jaunās izmaiņas attiecas arī uz Latvijā reģistrētu tūrisma operatoru un tūrisma aģentu savstarpējo sadarbību. Sākot no š.g. 1.jūlija tūrisma aģenti drīkst piedāvāt tikai tādu Latvijā reģistrētu tūrisma operatoru kompleksos tūrisma pakalpojumus, kuri ir saņēmuši licenci tūrisma operatora pakalpojuma sniegšanai un reģistrēti PTAC datubāzē kā tūrisma operatori. Tūrisma aģentiem vienlaikus jāņem vērā, ka tie drīkst piedāvāt tikai tādu kompleksu tūrisma pakalpojumu, kas ir nodrošināts saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ. Savukārt tūrisma operatori drīkst sadarboties tikai ar tādiem tūrisma aģentiem, kuri ir saņēmuši licenci tūrisma aģenta pakalpojuma sniegšanai un reģistrēti PTAC datubāzē kā tūrisma aģenti.

Pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši iesniegumu licences saņemšanai un/vai reģistrācijai datubāzē vai kuru iesniegums tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrācijai datubāzē atrodas izskatīšanā PTAC, nedrīkst slēgt jaunus kompleksu vai saistītu tūrisma pakalpojumu līgumus līdz brīdim, kamēr ir saņemta licence attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un/vai veikta reģistrācija PTAC datubāzē. Pakalpojumu sniedzējiem šajā laika periodā noteikti ir jāpilda līdz 2019.gada 30.jūnijam noslēgtie kompleksu vai saistītu tūrisma pakalpojumu līgumi.

PTAC atgādina, ka licencētajiem un/vai PTAC datubāzē reģistrētajiem tūrisma aģentiem, tūrisma operatoriem un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums reizi ceturksnī sniegt PTAC informāciju par savu darbību. Līdz š.g. 31.jūlijam pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz informācija par periodu no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.jūnijam. Formas informācijas sniegšanai un prezentācijas ar paskaidrojumu par to aizpildīšanu ir pieejamas šeit: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/ceturksna-atskaites. Aizpildītās formas jāiesniedz, nosūtot tās uz e-pasta adresi: ptac@ptac.gov.lv

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar PTAC, izmantojot e-pastu ptac@ptac.gov.lv, kontaktformu PTAC mājas lapā, vai arī zvanot pa tālruņiem: 68806523, 68806522, 67388654.

 

Papildu informācija:

Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju
daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622

Publicēšanas datums: 09.07.2019.