PTAC ieteikumi patērētājiem, ja noslēgts kredīta līgums par pakalpojumu, kuru nav iespējams saņemt

PTAC līdz šim ir saņemtas 4 patērētāju sūdzības un sniedzis 19 konsultācijas par SIA “GB Latvia”, kā arī  10 patērētāju sūdzības un sniedzis 33 konsultācijas par SIA „MP Latvija”, kuras noslēgušas kredīta līgumus ar patērētājiem, bet nav sniegušas vai daļēji sniegušas kosmētikas procedūru pakalpojumus. 

PTAC paskaidro, ka gadījumos, ja pakalpojuma sniedzējs nav sastopams līdzšinējā pakalpojuma sniegšanas vietā, izvairās no komunikācijas un nav iespējams saņemt pakalpojumu, vispirms patērētājam ir jāvēršas ar rakstisku iesniegumu pie komersanta par pakalpojuma saņemšanu vai naudas atmaksu, nosūtot to uz uzņēmuma juridisko adresi. Sākotnēji jebkuri strīdi ar pakalpojuma sniedzēju par līguma noteikumiem neatbilstošu vai nesaņemtu pakalpojumu jāmēģina atrisināt, vienojoties ar pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju.

Ja patērētājs ir iegādājies pakalpojumu un izmantojis kreditēšanas līgumu šī pakalpojuma iegādei, PTAC norāda, ka līgums ar kredīta devēju viņam ir saistošs un saistības ir jāpilda līgumā noteiktajā termiņā (lai netiktu aprēķināts līgumsods), kaut arī pakalpojums nav saņemts.

Gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs (SIA “MP Latvija”) nav sasniedzams līdzšinējā pakalpojuma sniegšanas vietā un nav sniegta informācija par komersanta maksātnespējas procesa uzsākšanu, PTAC aicina tos patērētājus, kuri pilnībā vai daļēji nav saņēmuši pakalpojumus, par kuru iegādi noslēguši kreditēšanas līgumu, rakstiski vērsties pie kredīta devēja, informējot par to, ka netiek sniegts pakalpojums un kādā apmērā tas ir sniegts, pievienojot arī pierādījumus (piemēram, pakalpojuma sniedzējam rakstītās iesnieguma kopijas).

Uzņēmuma maksātnespējas procesa pasludināšanas gadījumā, kad tiek publicēta informācija par maksātnespējas administratora iecelšanu (www.lursoft.lv), patērētājam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar prasījumu ir jāvēršas pie maksātnespējas administratora.

Ja maksātnespējas procesā patērētājs  atgūst naudas summas par nesaņemto pakalpojumu vai tā daļu, šo naudas summu viņš izmanto kredīta atmaksai, savukārt, ja maksātnespējas procesa rezultātā nav iespējams saņemt atpakaļ līgumā noteikto naudas summu, tad patērētājam ir tiesības vērsties pie kredīta devēja par samaksātās naudas summas atmaksu un/vai kredīta līguma izbeigšanu.

Laikā, kamēr vēl noris maksātnespējas process, pastāv iespēja lūgt maksātnespējas administratoram izsniegt izziņu par to, vai kreditora prasījums tiks segts pilnībā, ar šādu izziņu nekavējoties vēršoties pie kredīta devēja. Svarīgi ir atcerēties, ka patērētājam ir tiesības vērst prasījumu pret kredīta devēju sešu mēnešu laikā no dienas, kad viņam saskaņā ar līgumu bija jāsaņem pakalpojums.

Saskaņā ar interneta vietnē www.lursoft.lv pieejamo informāciju skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējam SIA “GB Latvia” 2016.gada 12.augustā tika pasludināts maksātnespējas process, savukārt SIA “MP Latvija” 2016.gada 30.septembrī tika pasludināts maksātnespējas process.

 

Papildu informācija:

Sanita Gertmane

Patērētāju informēšanas un

komunikāciju daļas vadītāja

Tālr. 67388622, 22006628