Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Būvizstrādājumu testēšana Nr. PTAC 2015/05MI 12.06.2015. līdz 2015.gada 6.jūlija plkst.10:00 1 daļa - Iepirkums pārtraukts; 2 daļa, 3 daļa, 4 daļa, 5 daļa - A/S "Inspecta Latvia" 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 05MI

Spēkā no 20.07.2015. līdz 19.07.2018.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Būvizstrādājumu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/05MI)

 

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 14.07.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 14.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un līgumcena

1. daļai “Hidroizolācijas izstrādājumi ēkām” (turpmāk – 1. daļa);

2. daļai “Betons” (turpmāk – 2. daļa);

3. daļai “Tērauda stiegrojums betonam” (turpmāk – 3. daļa);

4. daļai “Logi un durvis” – nav (turpmāk – 4. daļa);

5. daļai “Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām” (turpmāk – 5. daļa):

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

A/S „Inspecta Latvia”

40003130421

41999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

1. daļai – A/S “Inspecta Latvia”.

A/S “Inspecta Latvia” nav akreditēts Tehniskajā specifikācijā noteiktos testēšanas pakalpojumos visās jomās (t.i., nav akreditēts sekojošā jomā: LVS EN 15814+A1:2013 „Polimērmodificēta bitumena biezie pārklājumi hidroizolācijai. Definīcijas un prasības”, līdz ar to A/S “Inspecta Latvia” neatbilst Instrukcijas 10.3.punkta prasībām;

2. daļai – nav;

3. daļai  – nav;

4. daļai  – nav;

5. daļai  – nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 2. daļai, 3. daļai, 4. daļai, 5. daļai – A/S „Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


 

Paziņojums par plānoto līgumu

"Būvizstrādājumu testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 12.06.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Māris Zamovskis

(tālr. 67388648, e-pasts: Maris.Zamovskis@ptac.gov.lv);

 

2. Iepirkuma priekšmets: Būvizstrādājumu testēšana;

 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/05MI;

 

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Būvizstrādājumu testēšana";

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 6.jūlija plkst.10:00 PTAC.

Attālināti vadāmo lidaparātu radioparametru testēšana Nr. PTAC 2015/04MI 17.04.2015. līdz 2015.gada 28.aprīļa plkst.10:00 National Institute of Telecommunications 9500,00 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 04MI

Spēkā no 23.07.2015. līdz 31.07.2016.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Attālināti vadāmo lidaparātu radioparametru testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.07.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 6.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātā vērtējamā cena:

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Vērtējamā cena

(EUR bez PVN)

1.

National Institute of Telecommunications

0000023097

5400,00

2.

AS „Inspecta Latvia”

40003130421

15530.00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: National Institute of Telecommunications, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.


 

Paziņojums par plānoto līgumu

"Attālināti vadāmo lidaparātu radioparametru testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 17.04.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko

(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kaspars Zluģis

(tālr. 67388647, e-pasts: Kaspars.Zlugis@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Attālināti vadāmo lidaparātu radioparametru testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Attālināti vadāmo lidaparātu radioparametru testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 28.aprīļa plkst.10:00 PTAC.

Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana Nr. PTAC 2015/03MI 09.04.2015. līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 I daļa - Lithuanian Energy Institute, II daļa - AB „Vilniaus metrologijos centras” I daļa - 7500,00 EUR II daļa - 6407,38 EUR

I daļaLīgums Nr.PTAC2015/ 03MI-I/ 12PK-392.15.15

Spēkā no 05.06.2015. līdz 05.12.2015.
(saņemts PTAC 12.06.2015.)

II daļa Līgums Nr. PTAC2015/ 03MI-II

Spēkā no 28.05.2015. līdz 28.11.2015.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.04.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko

(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba

(tālr. 67388629, e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

 

2. Iepirkuma priekšmets:

Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana;

 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/03MI;

 

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana";

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 PTAC.

 


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/03MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 05.05.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 5.maijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

(I daļa) Lithuanian Energy Institute

111955219

7500,00

2.

(II daļa) AB „Vilniaus metrologijos centras”

120229395

6407,38

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

I daļa – Lithuanian Energy Institute, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

II daļa – AB „Vilniaus metrologijos centras”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.