Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija Nr. PTAC 2014/05MI 04.09.2014. līdz 2014.gada 15.septembra plkst. 10:00 SIA „memais.com” Reģ. Nr.40103531766 9034,30 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 05MI
Spēkā no 29.09.2014. līdz 19.12.2014. (1.daļa); 30.08.2015.  (2.daļa)

Paziņojums par plānoto līgumu

„Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija”
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 04.09.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane
(tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/05MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai „Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 15.septembra plkst. 10:00, PTAC.
 


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
„Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/05MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 17.09.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 15.septembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k.
PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena
(EUR bez PVN)
 1. SIA „memais.com”  40103531766 9034,30

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „memais.com”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

Gultu testēšana un ekspertīze Nr.PTAC 2014/04MI 11.07.2014. līdz 2014.gada 22.jūlija plkst. 10:00 SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 04MI
Spēkā no 08.08.2014. līdz 07.08.2017.

Paziņojums par plānoto līgumu
"Gultu testēšana un ekspertīze"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu


Publicēšanas datums: 11.07.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča
(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Ivars Jorniņš
(tālr. 67388639, e-pasts: Ivars.Jornins@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets: Gultu testēšana un ekspertīze;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Gultu testēšana un ekspertīze";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 22.jūlija plkst. 10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Gultu testēšana un ekspertīze"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 22.07.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 22.jūlijs

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k.
PretendentsReģistrācijas numursLīgumcena
(EUR bez PVN)
1.SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”4360302274941999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze Nr. PTAC 2014/03MI 22.05.2014. līdz 2014.gada 2.jūnija plkst. 10:00 A/S „Inspecta Latvia” Reģ. Nr. 40003130421 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 03MI
Spēkā no 10.07.2014. līdz 09.07.2017.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 22.05.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Svetlana Mjakuškina
(tālr. 67388645, e-pasts: Svetlana.Mjakuškina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/03MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 2.jūnija plkst. 10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze"
(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/03MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.06.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 6.jūnijs

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.p.k.

PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena(EUR bez PVN)
 1.A/S „Inspecta Latvia”4000313042141999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.


4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S „Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze Nr. PTAC 2014/02MI PĀRTRAUKTS 21.05.2014. (sakarā ar to, ka līdz Iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums) 09.05.2014. līdz 2014.gada 21.maijam plkst. 10:00 - -

-

Paziņojums par plānoto līgumu
"Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze"

PĀRTRAUKTS 21.05.2014. (sakarā ar to, ka līdz Iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums)

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.05.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča
(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhņeviča@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Edīte Kamendere
(tālr. 67388648, e-pasts: Edite.Kamendere@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Būvizstrādājumu testēšana un ekspertīze";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 21.maijam plkst. 10:00 PTAC.