Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana Nr. PTAC2018/02MI PĀRTRAUKTS 12.06.2018. (sakarā ar to, ka līdz iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums) 22.05.2018. Līdz 2018.gada 4.jūnija plkst.10:00 PTAC. - -

-

Paziņojums par plānoto līgumu
“5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”

PĀRTRAUKTS 12.06.2018. (sakarā ar to, ka līdz iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums)
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 22.05.2018.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
Reģ.nr.90000068854
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388624, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Sofija Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv).

2. Iepirkuma priekšmets:

5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2018.gada 4.jūnija plkst.10:00 PTAC.

Betona seguma bloku preču paraugu testēšana Nr. PTAC2018/01MI 20.04.2018. Līdz 2018.gada 7.maija plkst.10:00 A/S "Inspecta Latvia" 41999,00

Līgums Nr. PTAC2018/01MI 

Spēkā no 17.05.2018. līdz 16.05.2021.

Paziņojums par lēmumu 

“Betona seguma bloku preču paraugu testēšana” 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu (Identifikācijas Nr. PTAC 2018/01MI)                                                     

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 10.05.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 10.maijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursCena (EUR bez PVN)
1.A/S "Inspecta Latvia"4000313042141999,00

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

“Betona seguma bloku preču paraugu testēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 20.04.2018.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

Reģ.nr.90000068854

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;

Kontaktpersonas:

2. Iepirkuma priekšmets: Betona seguma bloku preču paraugu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Betona seguma bloku preču paraugu testēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2018.gada 7.maija plkst.10:00 PTAC.

Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Patērētāju tiesību aizsardzības centra transportlīdzekļiem Nr. EM 2018/09 31.01.2018. līdz 2018.gada 21.februārim SIA “NESTE LATVIJA” 17000,00 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2018/09 
Spēkā no 01.09.2018. līdz 31.08.2020.