Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana PTAC 2017/01MI 09.02.2017. līdz 2017.gada 20.februāra plkst.10:00 A/S “Inspecta Latvia” 41999,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 01MI

Spēkā no 02.03.2017. līdz 01.03.2020.

(saņemts PTAC 06.03.2017.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2017/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 23.02.2017.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 23.februārī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

A/S “Inspecta Latvia”

40003130421

41999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana "

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.02.2017.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdien-piektdien no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Sofija Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2017.gada 20.februāra plkst.10:00 PTAC.

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC2016/07MI 16.11.2016. līdz 2016.gada 28.novembra plkst.10:00 SIA “INTERUM Tehnologies” 41999,99

Līgums Nr. PTAC2016/ 07MI

Spēkā no 20.12.2016. līdz 19.12.2019.

(saņemts PTAC 22.12.2016.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 29.11.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 29.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “INTERUM Tehnologies”

40103361203

41999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “INTERUM Tehnologies”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 16.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636,

e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642,

e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 28.novembra plkst.10:00 PTAC.

PTAC informācijas sistēmas "UZRAUGS" pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC 2016/05MI PĀRTRAUKTS 14.11.2016. (sakarā ar Iepirkuma instrukcijas precizējumiem) 04.11.2016. līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 - -

-

PĀRTRAUKTS 14.11.2016. (sakarā ar Iepirkuma instrukcijas precizējumiem)

Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 04.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/05MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 PTAC.

Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde Nr. PTAC2016/06MI 04.11.2016. līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 SIA „Arkada-M” 14860,00

Līgums Nr. PTAC2016/ 06MI

Spēkā no 08.12.2016. līdz 07.01.2017.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/06MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 24.11.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 24.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

SIA „Arkada-M”

40003856342

14860,00

2.

UAB „Vegastel”

300527895

23794,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Arkada-M”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 04.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. +371 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba (tālr. +371 67388629, e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 PTAC.