Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana Nr. PTAC 2015/07MI 29.10.2015. līdz 2015.gada 16.novembra plkst.10:00 PTAC A/S „Inspecta Latvia” 25000,00 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 07MI

Spēkā no 19.11.2015. līdz 18.11.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 16.11.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 16.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

A/S „Inspecta Latvia”

40003130421

25000,00

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 29.10.2015.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-piektdiena no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina

(tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Ātrvārāmo (spiediena) katlu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 16.novembra plkst.10:00 PTAC.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku veselības apdrošināšana Nr. EM 2015/74 22.10.2015. līdz 2016.gada 6.janvārim AAS „Baltikums Vienna Insurance Group” 46954.60 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 74 (Apdrošinātāja līguma Nr.GJ201215)

Spēkā no 24.02.2016. līdz 23.02.2018.

Testēšanas ierīču iegāde Nr. PTAC 2015/06MI 03.09.2015. līdz 2015.gada 18.septembra plkst.10:00 I daļa, II daļa, III daļa un IV daļa - LEFORT ENGINEERING SAS 7548,00 EUR (I daļa - 1280,00 EUR, II daļa - 2040,00 EUR, III daļa - 2013,00 EUR, IV daļa - 2215,00 EUR)
Līgums Nr. PTAC2015/06MI
(saņemts PTAC 29.10.2015.)
Spēkā no 28.10.2015. līdz 18.12.2015.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Testēšanas ierīču iegāde"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/06MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 15.10.2015.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 15.oktobrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

I daļai “Cilindriskās un koniskās zondes” (turpmāk – I daļa);

II daļai “Bērna ķermeņa daļas imitējošas zondes” (turpmāk – II daļa);

III daļai “Dažādas testēšanas ierīces” (turpmāk – III daļa);

IV daļai “Mērīšanas līdzekļi” (turpmāk – IV daļa):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

I daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

II daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

III daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

IV daļai

1.

SIA “Labochema Latvija”

40003925979

1545.00

2505.00

2455.00

-

2.

LEFORT ENGINEERING SAS

39392546600020

1280.00

2040.00

2013.00

2215.00

3.

SIA “Derox”

40003979539

1498.00

2409.00

2383.00

6286.00

4.

SIA “Sentios”

40103868193

1968.00

2876.00

2651.00

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

I daļai – nav;

II daļai – nav;

III daļai  – nav;

IV daļai  – nav;

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: I daļai, II daļai, III daļai un IV daļai – LEFORT ENGINEERING SAS, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Testēšanas ierīču iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 03.09.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Ivars Jorniņš

(tālr. 67388639, e-pasts: Ivars.Jornins@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Testēšanas ierīču iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Testēšanas ierīču iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 18.septembra plkst.10:00 PTAC.

Būvizstrādājumu testēšana Nr. PTAC 2015/05MI 12.06.2015. līdz 2015.gada 6.jūlija plkst.10:00 1 daļa - Iepirkums pārtraukts; 2 daļa, 3 daļa, 4 daļa, 5 daļa - A/S "Inspecta Latvia" 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2015/ 05MI

Spēkā no 20.07.2015. līdz 19.07.2018.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Būvizstrādājumu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/05MI)

 

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 14.07.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 14.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un līgumcena

1. daļai “Hidroizolācijas izstrādājumi ēkām” (turpmāk – 1. daļa);

2. daļai “Betons” (turpmāk – 2. daļa);

3. daļai “Tērauda stiegrojums betonam” (turpmāk – 3. daļa);

4. daļai “Logi un durvis” – nav (turpmāk – 4. daļa);

5. daļai “Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām” (turpmāk – 5. daļa):

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

A/S „Inspecta Latvia”

40003130421

41999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

1. daļai – A/S “Inspecta Latvia”.

A/S “Inspecta Latvia” nav akreditēts Tehniskajā specifikācijā noteiktos testēšanas pakalpojumos visās jomās (t.i., nav akreditēts sekojošā jomā: LVS EN 15814+A1:2013 „Polimērmodificēta bitumena biezie pārklājumi hidroizolācijai. Definīcijas un prasības”, līdz ar to A/S “Inspecta Latvia” neatbilst Instrukcijas 10.3.punkta prasībām;

2. daļai – nav;

3. daļai  – nav;

4. daļai  – nav;

5. daļai  – nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 2. daļai, 3. daļai, 4. daļai, 5. daļai – A/S „Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


 

Paziņojums par plānoto līgumu

"Būvizstrādājumu testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 12.06.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča

(tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Māris Zamovskis

(tālr. 67388648, e-pasts: Maris.Zamovskis@ptac.gov.lv);

 

2. Iepirkuma priekšmets: Būvizstrādājumu testēšana;

 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/05MI;

 

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Būvizstrādājumu testēšana";

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 6.jūlija plkst.10:00 PTAC.