Individuālie aizsardzības līdzekļi

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI (turpmāk – IAL) – ir šāds valkāšanai (turēšanai rokā) paredzētas ierīces, izstrādājumi un sistēmas, ko izveidojis ražotājs personas aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības un drošībai bīstamiem faktoriem (NOTEIKUMU 2.punkts).

IAL kategoriju nosaka ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs un tos iedala trijās kategorijas:

1.kategorija – vienkāršas uzbūves aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret minimāli kaitīgiem vai minimāli bīstamiem faktoriem, kurus lietotājs pats spēj laikus novērtēt. (NOTEIKUMU 9.punkts)

2.kategorija – IAL, kas neatbilst ne pirmajai, ne trešajai kategorijai. (NOTEIKUMU 10.punkts)

3.kategorija - sarežģītas uzbūves aizsardzības līdzekļi, kas aizsargā pret bīstamiem faktoriem, kurus lietotājs pats nespēj pietiekami ātri novērtēt un kuri apdraud cilvēka dzīvību vai negatīvi un neatgriezeniski ietekmē cilvēka veselību. (NOTEIKUMU 11.punkts) 

MARĶĒJUMĀ NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

CE marķējums (labi saskatāms, salasāms, kā arī nenodzēšams visā IAL izmantošanas laikā).

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese.

Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sagatavota informācija valsts valodā par IAL lietošanu, uzglabāšanu, kopšanu, dezinfekciju, derīgumu, u.t.t.)

BRĪDINĀJUMI PAZĪŠANĀS ZĪMES 

Visiem brīdinājumiem, kā arī vārdiem vai teikumiem, kurus satur piktogrammas vai ideogrammas, ir jābūt valsts valodā.

Piemēram:

„Ķivere var aizsargāt tikai tad, ja tā derēs pēc izmēra, un lai to noteikt, pircējam ir jāpamēģina dažādi izmēri un jāizvēlas izmēru, kas jūtas droši un komfortabli uz galvas.”

„Ķivere nevar vienmēr aizsargāt no traumām un ievainojumiem. ”

„Neizmantojiet kalnu slēpošanas aizsargbrilles uz ceļa, kad vadāt transporta līdzekli”

IAL KATEGORIJAS UN ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA 

1.kategorijas aizsardzības līdzekļiem atbilstības novērtēšanas procedūru nosaka NOTEIKUMU 15.1 apakšpunkts.

A modulis paredz: tehnisko dokumentāciju un ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādītu atbilstības deklarāciju (NOTEIKUMU 2.1 daļa).

2.kategorijas aizsardzības līdzekļiem atbilstības novērtēšanas procedūru nosaka NOTEIKUMU 15.2.apakšpunkts.

B+C modulis paredz: tipa pārbaude sertifikātu (NOTEIKUMU 2.2.daļa) un ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja sastādītu atbilstības deklarāciju (NOTEIKUMU 2.3.daļa).

3.kategorijas aizsardzības līdzekļiem atbilstības novērtēšanas procedūru nosaka NOTEIKUMU 15.3. apakšpunkts.

B+C2 modulis vai B+D modulis paredz: tipa pārbaude sertifikātu (NOTEIKUMU 2.2.daļa) un gala novērtējuma uzraudzības pārskatu (NOTEIKUMU 2.4.daļa) vai tipa pārbaude sertifikātu (NOTEIKUMU 2.2.daļa) un paziņotās institūcijas izsniegto pārskatu (NOTEIKUMU 2.5.daļa).


11.02.2003. MK noteikumi Nr.74 „Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”


Atbilstību novērtēšanas procedūras

1.Kategorija

A modulis

2.Kategorija

B+C modulis

3.Kategorija

B+C2 modulis/B+D modulis

Tehniskā dokumentācija

CE marķējums

CE marķējums

CE marķējums

Atbilstības deklarācija

 

(var tikt pieaicināta paziņotā institūcija)

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija

Tipa pārbaudes sertifikāts

Tipa pārbaudes sertifikāts

B+C2 modulis

B+D modulis

Gala novērtējuma uzraudzības pārskats

Pārbaudes (audita) pārskats

Uzmanību!

Direktīva 89/686/EEK tiks atcelta no 2018.gada 21.aprīļa, kad spēkā stāsies Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016.gada 9.marts) par individuāliem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ padomes Direktīvu 89/686/EK.

Pārejas noteikumi atrunāti Regulas 47. punktā