Par tiesībām iepazīties ar tāmi

Saskaņā ar 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1014 Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (turpmāk – Noteikumi Nr.1014) dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir jāsniedz informācija par iepriekšējā atskaites perioda izdevumiem un ieņēmumiem, kā arī par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam.

PĀRVALDNIEKA PIENĀKUMS IR INFORMĒT DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKUS:

līdz 15. oktobrim

par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam

līdz 1.aprīlim

par pārskatu par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu kārtējā gadā

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākums ir paziņojumā norādīt laiku un vietu (piemēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmes kopsavilkumu (2.pielikums), kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem (3.pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam. Tāpat paziņojumā par pārskatu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu kārtējā gadā pārvaldnieks norāda laiku un vietu (piemēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.