Bigbank AS Latvijas filiāle ir apņēmusies novērst negodīgu komercpraksi

Izvērtējot no patērētājiem saņemtos iesniegumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) secināja, ka Bigbank AS Latvijas filiāle (turpmāk - BIGBANK AS) ar patērētājiem slēgtajos darījumos pretēji labas ticības principam un, neievērojot Civillikuma noteiktās prasības, īstenoja profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. Gadījumos, kad ar patērētājiem tika noslēgtas vienošanās par parāda atmaksas termiņu pagarināšanu, BIGBANK AS no patērētāja saņemtos maksājumus novirzīja procentu un citu izmaksu dzēšanai, taču minimāli dzēšot pamatsummu, tādējādi, nesamazinot patērētāju aktuālo parādu slogu.

2018. gada 23. martā PTAC saņēmis BIGBANK AS apņemšanos, kur tā apņēmusies:

1. Attiecībā uz maksājumu dzēšanas secību ievērot labas ticības principu un godīgu darījumu praksi, tai skaitā ievērot samērīguma principu starp procentiem un pamatsummai novirzāmai maksājumu daļai, t.i. sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi.

2. No ar patērētajiem noslēgtajiem kreditēšanas līgumiem izrietošos saņemtos maksājumus novirzīt, ievērojot Civillikuma 1843. pantā noteikto maksājumu novirzīšanas secību.

3. Veikt līgumsoda pārrēķinu patērētājiem, kas vērsīsies Filiālē līdz 2018.gada 30.septembrim saistībā ar spēkā esošiem kreditēšanas līgumiem, kuru darbība nav izbeigta, kas noslēgti līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot) un pie kuriem ir slēgtas Vienošanās par parāda dzēšanu: 

3.1. līgumsoda pārrēķinā ievērot principu, ka sākotnēji tiek dzēsti secīgi visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi;

3.2. līgumsoda pārrēķina rezultātā nenostādīt patērētāju nelabvēlīgākā stāvoklī.

BIGBANK AS informē, ka patērētājiem, kuriem ir  spēkā esoši kreditēšanas līgumi, kas noslēgti līdz 2013. gada 31.decembrim (ieskaitot) un pie kuriem ir slēgtas pagaidu vienošanās, laika periodā līdz 2018. gada 30. septembrim ir tiesības vērsties BIGBANK AS komercdarbības veikšanas vietā adresē - Gustava Zemgala gatvē 78-1,  Rīgā, LV-1039 un Filiāles klientu apkalpošanas centra adresē - Stacijas laukumā 2, Rīgā, LV-1050 (T/C “Origo”, 2.stāvā) saistībā ar lūgumu veikt līgumsoda pārrēķinu, ievērot principu, ka sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi.

Ar pilnu labprātīgās apņemšanās tekstu var iepazīties šeit. 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622, 26544528

Publicēšanas datums: 19.04.2018.