Noskaidrotas Latvijas iedzīvotāju zināšanas par savām patērētāju tiesībām

Lai  noskaidrotu iedzīvotāju zināšanas par savām patērētāju tiesībām, kā arī pieredzi ar nekvalitatīvu vai nedrošu preču un pakalpojumu iegādi, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2019.gada izskaņā veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas veikšanai tika aptaujāti vairāk kā 1000 respondentu visos Latvijas reģionos.

Veicot iedzīvotāju aptauju tika noskaidrots, ka iedzīvotāju informētības līmenis pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies un līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī 2019.gadā 41% aptaujāto respondentu uzskata, ka ir labi informēti par savām patērētāju tiesībām. Tomēr jāsecina, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām ir diezgan pesimistiski noskaņoti attiecībā uz iespējām panākt patērētājam pieņemamu risinājumu gadījumos, ja ir iegādāta nekvalitatīva prece vai pakalpojums. Kopumā 63% uzskata, ka tas ir grūti un tikai 23% uzskata, ka panākt patērētājam pieņemamu risinājumu ir viegli. Lai arī salīdzinot ar 2018.gadu iedzīvotāju uzskati būtiski nav mainījušies, tomēr jāatzīmē, ka 2017.gadā bija ievērojami lielāks to respondentu skaits, kuri uzskatīja, ka pieņemt patērētājam labvēlīgu risinājumu kopumā ir grūti. 

Arī 2019.gadā tāpat kā iepriekšējos gados, patērētāji visbiežāk informāciju par to, kā rīkoties situācijās, ja ir iegādāta nekvalitatīva vai nedroša prece, saņem veikalos (37%), televīzijā (36%), kā arī no draugiem un paziņām (30%). 

48% iedzīvotāju savas zināšanas par to, kā rīkoties situācijās, kad bijusi iegādāta līgumam neatbilstoša prece vai pakalpojums, vērtē kā kopumā labas, savukārt gandrīz puse jeb 49% iedzīvotāju tās atzīst par sliktām. Respondentiem, kuri ļoti labi, drīzāk labi vai drīzāk slikti zina, kur griezties un kā rīkoties pēc līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma iegādes, tika jautāts, pie kā viņi vispirmām kārtām vērstos situācijā, ja būtu iegādājušies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu. 2019.gada aptaujas dati parāda, ka lielākā daļa jeb 83% vērstos pie preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, savukārt krietni mazāks iedzīvotāju īpatsvars (11%) vispirms vērstos PTAC. Tātad lielākā daļa patērētāji rīkojas pareizi - sākotnēji patērētājam ir jāvēršas pie komersanta un tikai tad, ja strīdu nav iespējams atrisināt – jāvēršas ar oficiālu iesniegumu PTAC.

Veicot aptauju tika noskaidrots, ka 25% aptaujāto pēdējo trīs gadu laikā ir iegādājušies nekvalitatīvu preci, savukārt nedrošu preci ir iegādājušies 6%, kas ir mazāks rādītājs nekā 2017.gadā.  Visbiežāk patērētāji ir iegādājušies nekvalitatīvus apavus, elektropreces, apģērbus, kā arī mobilos telefonus. 60% iedzīvotāju, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir iegādājušies vismaz vienu nekvalitatīvu vai nedrošu preci, norāda, ka ir iesnieguši preces ražotājam vai tirgotājam sūdzību. Savukārt 40% atzīst, ka to nav darījuši.  Vairāk nekā pusei šādos gadījumos (54 %) prece tik apmainīta pret tādu pašu vai līdzvērtīgu, 21% gadījumu tika atdota izdotā nauda par preci, bet 12% gadījumu precei tika veikts remonts. Salīdzinājumā ar 2018. gada pētījuma rezultātiem, redzams, ka ir palielinājies to gadījumu īpatsvars, kad tika atdota visa par preci samaksātā nauda.

Savukārt ar nekvalitatīviem pakalpojumiem ir nācies saskarties 8%, bet ar nedrošiem 3% iedzīvotāju. Kā biežāk minētie nekvalitatīvie pakalpojumi tiek minēti automašīnu remonta pakalpojumi (25%), īres un komunālie pakalpojumi (18%) un elektronisko sakaru pakalpojumi (16%). Salīdzinot ar iepriekšējos gados veiktajiem pētījumiem, 2019.gadā būtiski ir pieaudzis to patērētāju skaits, kuri ir saskārušies ar nekvalitatīviem īres un komunālajiem, kā arī tūrisma pakalpojumiem. Savukārt neapmierinātība ar automašīnu remonta un elektrisko sakaru pakalpojumiem ir samazinājusies. 

Jautājumā par preces lietošanas instrukcijas lasīšanu, kopš 2017. gada turpina samazināties to iedzīvotāju īpatsvars, kuri norādījuši, ka ļoti detalizēti iepazinās ar nekvalitatīvās vai nedrošās preces lietošanas instrukciju. Tikai trešdaļa aptaujāto iedzīvotāju (33%) atzīst, ka ir ļoti detalizēti iepazinušies ar lietošanas instrukciju. Savukārt 27% iedzīvotāju, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir iegādājušies vismaz vienu nekvalitatīvu vai nedrošu preci un pēdējā gada laikā ir sūdzējušies par šo preci tās ražotājam vai tirgotājam, atzīst, ka to tikai pavirši pārskatīja, bet 26% ar lietošanas instrukciju neiepazinās vispār.  PTAC aicina patērētājus vienmēr pirms preces lietošanas iepazīties ar tās lietošanas instrukciju, jo, ja prece ir sabojājusies to lietojot nepareizi, pārdevējs patērētājam iespējams atteiks novērst neatbilstību, kā rezultātā patērētājam nāksies segt izdevumus par preces remontu. 

Pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies arī iedzīvotāju viedoklis par PTAC. Gandrīz pusei, jeb 48% aptaujāto iedzīvotāju ir pozitīvs viedoklis par PTAC, 20% negatīvs un aptuveni trešdaļa (31%) nespēja sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu. 

Ar pilnu Pētījumu aicinām iepazīties PTAC mājaslapā - Pētījums

Papildu informācija: 
Evija Lene 
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante 
Evija.Lene@ptac.gov.lv
68806520, 22006628. 


Publicēšanas datums: 15.01.2020.