PTAC apstiprinājis “Vadlīnijas par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos”

2018.gada 27.aprīlī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir apstiprinājis “Vadlīnijas par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos”. Svarīgākie precizējumi veikti attiecībā uz līgumsodu, kas noteikts par saistību neizpildi noteiktā laikā, maksājumu novirzīšanas kārtību un nokavējuma procentiem.

Grozījumi Vadlīnijās par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos (turpmāk –Vadlīnijas) tika veikti, lai līgumos iekļautu samērīgas sankcijas par līguma neizpildi noteiktā termiņā vai to neaizpildi vispār, kā arī, ņemot vērā veiktos grozījumus normatīvajos aktos laikā no 2014.gada 4.aprīļa. Strādājot pie Vadlīnijām, to apspriešanā tika iesaistīta arī Latvijas Komercbanku asociācija, Latvijas Līzinga devēju asociācija, Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, Latvijas Lombardu asociācija un juridisko zinātņu doktors Jānis Kārkliņš. 

Viena no jaunajām sadaļām PTAC apstiprinātajās Vadlīnijās ir Vispārīgo principu sadaļa, kurā apkopoti būtiskākie principi, kas pielietojami līgumsoda un nokavējuma procentu apmēra noteikšanā, piemērošanā, kā arī maksājumu novirzīšanas secības ievērošanā.

Piemēram

 • Lai arī līgumsoda un nokavējuma procentu funkcija ir mudināt patērētāju ātrāk izpildīt no līguma izrietošās saistības, līgumiskajiem procentiem un nokavējuma procentiem ir jābūt samērīgiem un atbilstošiem godīgai darījumu praksei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (turpmāk – PTAL).
 • Līgumsoda par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā aprēķināšana ir jāpārtrauc brīdī, kad tas sasniedz 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. 
 • Maksājumu dzēšanas kārtība nedrīkst pasliktināt patērētāja stāvokli un nostādīt patērētāju nelabvēlīgā stāvoklī. 

Ņemot vērā komersantu viedokli, būtiski precizējumi veikti arī Līgumsodu veidu un to regulējumu sadaļā, kā arī vairākos piemēros. 

 • Attiecībā uz līgumsoda pieauguma ierobežojumu 10% apmērā - izslēgta frāze «visā līguma darbības termiņā». 
 • Līgumsodam ar patērētājiem noslēgtajos līgumos nevajadzētu būt lielākam par 0,5% dienā no kavētā maksājuma summas. Jāņem vērā, ka arī līgumsods 0,5%  apmērā var būt uzskatāms par nesamērīgu, ja salīdzinājumā ar zaudējumiem, tas ir neproporcionāli liels.
 • Gadījumā, ja kredīta maksājumi jāveic saskaņā ar maksājuma grafiku, līgumsoda par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk kā līdz 10% no atlikušā pamatparāda. 
 • Kreditēšanas līguma ar maksājuma grafiku gadījumā, ja kredīta ņēmējs kavē grafikā noteiktos maksājumus un par to kredīta devējs sāk aprēķināt līgumsodu, līgumsoda pieaugums ir apturams, ja tas sasniedzis 10% no neatmaksātās pamatsummas.
 • Ja tiek izmantotas tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, līgumam izbeidzoties pirms termiņa zūd arī pamats procentu un līgumsoda aprēķināšanai un piedziņai atbilstoši līguma nosacījumiem, jo nav nekāda tiesiska pamata tā piemērošanai pēc līguma izbeigšanās.

Vadlīniju sadaļā Nokavējuma procenti un to regulējums izskaidrots pieļaujamais nokavējumu procentu apmērs atbilstoši PTAL un Civillikumā noteiktajam, kā arī sadaļa papildināta ar apakšpunktu “Nokavējumu procentu regulējums patērētāju kreditēšanas jomā”. 

 • Nosakot nokavējuma procentu apmēru, ir jāņem vērā, ka par prettiesiskiem uzskatāmi nesamērīgi un godīgai darījumu praksei neatbilstoši procenti.
 • Kreditēšanas līgumos nokavējuma procenti nedrīkst pārsniegt 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes. Izņemot PTAL 8.panta (26) daļā minētajos gadījumos. 
 • Līguma noteikums, kas pielīgts komersantam tiesības pieprasīt nesamērīgi lielus nokavējuma procentus, var tikt atzīts par netaisnīgu un spēkā neesošu līguma noteikumu.

Tā kā atsevišķās jomās ir speciāls regulējums, kas ierobežo nokavējuma procentu apmēru, papildinājumi veikti arī ņemot vērā regulējumus elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecības jomā, kas ierobežo nokavējuma procentu apmēru. Piemēram, “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un  “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” paredz nokavējuma maksas 0,15% apmērā piemērošanu par katru maksājuma  kavējuma dienu no laikus nesamaksātās summas. 

Ņemot vērā nozares iebildumus, PTAC pārskatīja un veica izmaiņas arī maksājumu novirzīšanas secības piemērošanai. Vadlīnijās tiek noteikta maksājumu dzēšanas kārtība, kuru mērķis ir rast iespēju patērētājam dzēst uzkrāto pamatparādu. Svarīgi ir noteikt tādu maksājumu dzēšanas kārtību, lai parādniekam rastos pēc iespējas mazāk izdevumu un apgrūtinājumu, kā arī, lai novērstu kreditora iespēju iegūt lielāku ieguvumu no parādnieka nespējas savlaicīgi pildīt savas saistības. 

Būtiskākie pamatprincipi līgumos ietverot līgumsodu, nokavējuma procentus, kā arī dzēšot kavētos līguma maksājumus

Ar PTAC apstiprināto Vadlīniju pilnu tekstu varat iepazīties šeit

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622
Publicēšanas datums 13.06.2018.