PTAC soda SIA “TEHNOLINE” par negodīgas komercprakses īstenošanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA „TEHNOLINE” (turpmāk – Sabiedrība) ir  piemērota soda nauda 30 000,00 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk. 

Sabiedrības komercprakse tiek īstenota tīmekļvietnē http://www.tehnoline.lv (turpmāk – Vietne), patērētājiem piedāvājot preces un par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus. PTAC salīdzinoši īsā laika posmā saņēma lielu skaitu patērētāju iesniegumus par Sabiedrības iespējami īstenotu negodīgu komercpraksi distances tirdzniecības jomā. No patērētāju sniegtās informācijas, PTAC konstatēja, ka Sabiedrība Vietnē maldina patērētājus par piedāvāto preču pieejamību vai to pieejamību noteiktajā termiņā, kā arī nav piegādājusi patērētājiem pasūtītās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus, atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, Sabiedrība nav risinājusi patērētāju sūdzības, tai skaitā, neatmaksājot naudu gadījumos, kad patērētāji izbeidz līgumu tādēļ, ka Vietnē pasūtītās preces nav piegādātas. Papildus minētajam patērētājiem ar Sabiedrību nav iespējams sazināties, jo Sabiedrība neatbild uz patērētāju vēstulēm un tālruņu zvaniem.
Vienlaikus PTAC konstatēja, ka, Vietne darbojas un tajā netiek nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša informācija. Lai izvērtētu konkrēto situāciju, PTAC centās sazināties ar Sabiedrību, pieprasot paskaidrojumus, taču atbildes uz PTAC nosūtītajām vēstulēm netika sniegtas. PTAC secināja, ka Sabiedrība nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izbeigtu minētās negodīgās komercprakses īstenošanu, kā arī to, ka pastāv pamatots risks, ka līdzīga veida komercpraksi Sabiedrība varētu veikt arī turpmāk.
Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja Sabiedrības darbībā sekojošus pārkāpumus:

  • Sabiedrība nenodrošina patērētājiem Vietnē pasūtīto un apmaksāto preču pienācīgu piegādi;
  • Sabiedrība nepilda normatīvajos aktos noteikto patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas pienākumu gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā distances līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde;
  • Sabiedrība izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas (nav iespējams sazināties ar Sabiedrību) saistībā ar noslēgtajiem līgumiem;
  • Vietnē netiek nodrošināta iespēja saglabāt distances līguma noteikumus;
  • Vietnē netiek nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša informācija par sūdzības izskatīšanas un ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, kā arī nav norādīta elektroniskā saite uz strīdu risināšanu tiešsaistē (SIT) platformu atbilstoši 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.524/2013 “Par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK 14.punktam;
  • Vietnē nav pieejama Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi Nr.255) pielikuma B daļai atbilstoša atteikuma veidlapa.

Ņemot vērā, ka Vietnē un attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem Sabiedrības negodīgā komercprakse nav izbeigta, var tikt turpināta vai atsākta, kā arī to, ka konkrētās negodīgās komercprakses rezultātā saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, Sabiedrībai par izdarītajiem pārkāpumiem ir:

  1.  uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt attiecīgo negodīgo komercpraksi;
  2. aizliegta lēmumā norādītā negodīgā komercprakse, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama;
  3. uzlikta soda nauda 30 000, 00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā. 

PTAC atgādina patērētājiem sekot līdzi saviem pirkumiem internetā un iepriekš izlasīt atsauksmes ne tikai par precēm, bet arī par pārdevējiem. Preču piedāvājumi, kuriem ir īpaši zema (pievilcīga) cena ne vienmēr tiek izmantoti godīgos nolūkos un var būt maldinoši. Līdz ar to pirms distances pirkuma izdarīšanas, īpaši gadījumos, ja to vērtība ir salīdzinoši augsta, ieteicams iepazīties ar citu personu sniegto informāciju, piemēram, sūdzībām, atsauksmēm un citu attiecīgā pārdevēja tirgus reputāciju raksturojošu informāciju. Aicinām sekot arī PTAC tīmekļvietnē sniegtajai informācijai, twitter.com/PTACgovLV, kā arī https://www.facebook.com/ptacgovlv/

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.


Papildu informācija:
Evija Lene
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante
Evija.Lene@ptac.gov.lv,
67388622, 68806520